8 september 2014

Op 1 juli 2014 oordeelde de Nederlandse Raad van State ten gronde dat asielzoekers nog altijd kunnen overgedragen worden naar Italië, volgens de Dublin III Verordening. Deze uitspraak volgde op een schorsing van overdracht op 5 juni 2014. We schreven over die schorsing in een vorig nieuwsbericht.

Ondertussen veroordeelde het EHRM op 3 november 2014 wel een Dublin asieloverdracht naar Italië, in de zaak Takharel.

Nederlandse Raad van State

De asielzoeker voerde aan dat Italië structurele tekortkomingen kent met betrekking tot de opvang van asielzoekers, de toegang tot de asielprocedure en het verschaffen van ondersteuning en faciliteiten aan asielzoekers.

De voorzitter van de Nederlandse Raad van State schorste de overdracht, op 5 juni 2014, in afwachting van nader onderzoek.

De Nederlandse Raad van State besloot op 1 juli 2014 ten gronde dat er geen sprake is van systeemgerelateerde tekortkomingen in Italië. Italië heeft te kampen met een verhoogde instroom van migranten vanuit de Middellandse Zee. Uit diverse rapporten, van onder andere Amnesty International en Human Rights Watch, blijkt dat Italië hierdoor problemen ondervindt bij de registratie van vingerafdrukken. Maar volgens de Raad wordt er geen melding gemaakt van problemen van terugkerende Dublin claimanten.

De Nederlandse Raad van State concludeert dat ten aanzien van Italië nog van het interstatelijk vertrouwensbeginsel kan worden uitgegaan. De situatie voor terugkerende Dublin-claimanten is volgens de gegeven informatie niet zodanig verslechterd dat er sprake is van het tegendeel.

EHRM arrest Takharel veroordeelt Dublin-overdracht naar Italië

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde op 3 november 2014 een Dublin overdracht van Zwitserland naar Italië, omdat er onvoldoende individuele garanties van gepaste opvang waren. De asielopvang van gezinnen met minderjarige kinderen in Italië is erg problematisch.

In België deelde de Dienst Vreemdelingenzaken zijn huidige Dublin beleid ten aanzien van Italië mee. De DVZ zegt voortaan in zo'n gevallen individuele garanties te vragen.

Lees meer hierover in ons nieuwsbericht 'Dublin asieloverdracht met kinderen naar Italië alleen na individuele garanties'

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen