6 mei 2022

Op 1 juni 2022 treedt de bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en Marokko in werking. Zij werd ondertekend op 18 februari 2014 in Brussel. Ten gevolge van de Marokkaanse ratificatie treedt de Overeenkomst op 1 juni 2022 in werking. Ze vervangt het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen België en Marokko dat dateert van 24 juni 1968.

De overeenkomst is voor België van toepassing op de wetgevingen rond de verplichte stelsels voor:

  • verstrekkingen en uitkeringen voor ziekte- en moederschapsverzekering van werknemers,
  • verstrekkingen en uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten,
  • rust- en overlevingspensioenen van werknemers,
  • prestaties rond de invaliditeit van werknemers, zeelieden ter koopvaardij en mijnwerkers
  • gezinsbijslag van werknemers