1 juli 2016

Op 1 juli 2016 is de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea (Zuid-Korea) inzake een werkvakantieprogramma van 14 april 2014 in werking getreden. Hierdoor kunnen jongeren van beide landen tot 12 maanden reizen in de andere staat en tot 6 maanden werken en tot 6 maanden studeren, en zo een andere cultuur en levenswijze opsnuiven.

In het verleden sloot België al gelijkaardige overeenkomsten met Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Taiwan.

Toelatingsvoorwaarden werkvakantie Zuid-Koreanen in België

Om toegelaten te worden tot een werkvakantieprogramma in België moeten Zuid-Koreaanse kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • onderdaan zijn van de Republiek Korea en in deze staat wonen;
 • tussen de 18 en de 30 jaar oud zijn op het ogenblik van het indienen van de visumaanvraag;
 • niet worden vergezeld door personen ten laste;
 • nog niet aan het werkvisumprogramma hebben deelgenomen;
 • in het bezit zijn van een geldig paspoort dat nog minstens 15 maanden geldig is na afgifte van het visum;
 • een geldig retourticket hebben of over voldoende bestaansmiddelen beschikken om dit aan te schaffen;
 • over voldoende financiële middelen beschikken om in hun behoeften te voorzien gedurende hun verblijf in België;
 • verzekerd zijn tegen alle risico’s in de periode dat zij in België verblijven;
 • een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat zij geen gevaar voor de volksgezondheid, openbare orde of openbare veiligheid zijn;
 • een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen;
 • aannemelijk maken dat reizen en vakantie in België het hoofddoel is en de mogelijkheid om te werken bijkomstig is;
 • de vereiste visumrechten betalen.

Wie aan deze voorwaarden voldoet, kan een visum voor een werkvakantieprogramma aanvragen bij de Belgische ambassade in Seoel. Dit visum is 12 maanden geldig en niet verlengbaar.

Inschrijving en reizen

Zuid-Koreaanse jongeren moeten zich bij hun aankomst in België binnen de 8 dagen inschrijven bij de gemeente. Zij worden ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangen een elektronische A kaart. Met deze A kaart en een geldig reisdocument kunnen zij vrij reizen in de Schengenzone en hebben ze gedurende de periode van 12 maanden recht op meerdere binnenkomsten in België.

Vrijstelling arbeidskaart en studie

Zuid-Koreaanse deelnemers van het werkvakantieprogramma zijn in België vrijgesteld van arbeidskaart. Zij mogen echter niet in vast dienstverband werken en mogen in het totaal niet langer dan 6 maanden werken. De Belgische regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, bezoldiging, veiligheid en gezondheid op het werk is op hen van toepassing en de deelnemers en de werkgevers moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake sociale zekerheid.

Daarnaast mogen zij in België niet langer dan 6 maanden een studie of opleiding volgen.

Deelnemersquotum

Jaarlijks kunnen maximaal 200 Zuid-Koreaanse jongeren aan een werkvakantieprogramma in België deelnemen. Dit quotum kan jaarlijks herzien worden met wederzijdse toestemming van beide landen.

Het deelnemersquotum wordt berekend op jaarbasis van 1 januari tot 31 december. Voor het jaar 2016 is het quotum van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding, 1 juli 2016, tot het einde van het jaar.

Werkvakantieprogramma voor Belgische jongeren in Zuid-Korea

De overeenkomst is natuurlijk wederkerig. Belgische jongeren kunnen, indien ze aan de hierboven opgesomde toelatingsvoorwaarden voldoen, een visum voor een werkvakantieprogramma in Zuid-Korea aanvragen bij de Zuid-Koreaanse ambassade in Brussel.

Belgische deelnemers krijgen in Zuid-Korea:

 • het recht om maximaal 12 maanden in Zuid-Korea te verblijven;
 • het recht op meervoudige binnenkomsten gedurende deze periode;
 • een vrijstelling van arbeidskaart als zij niet in vast dienstverband werken en niet langer dan 6 maanden tewerkgesteld zijn. Daarnaast mogen zij geen werk verrichten waarvoor de specifieke toestemming van de Korea Immigration Service is vereist;
 • de mogelijkheid om studies of een opleiding te volgen gedurende maximaal 6 maanden.

Belgische deelnemers moeten zich binnen de 90 dagen na hun aankomst inschrijven bij het bureau van de Korea Immigration Service dat bevoegd is voor hun verblijfplaats.

De hierboven besproken bepalingen inzake het quotum van 200 personen per jaar gelden ook voor Belgische jongeren die een werkvakantieprogramma in Zuid-Korea willen volgen.