10 februari 2017

Medimmigrant, Atlas en het Agentschap Integratie en Inburgering overlegden in september 2016 met de Cel Medische Kosten van Fedasil over de betaling van medische kosten van asielzoekers.

Fedasil staat in voor de medische kosten van asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven en voor asielzoekers met een code ‘no show’, dit laatste via de Cel Medische Kosten. Het bevoegde OCMW betaalt de medische kosten van asielzoekers die in een LOI verblijven. Deze vallen buiten dit overleg. Hieronder vind je de belangrijkste punten uit het overleg.

Bereikbaarheid en werking Cel Medische Kosten

De bereikbaarheid van de Cel Medische Kosten voor hulpverleners en asielzoekers was één van de redenen voor het overleg. De Cel blijft enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar met slechts één Nederlandstalige en één Franstalige lijn. Hierdoor kunnen de wachttijden oplopen. Bovendien is er geen ‘wachtrij-systeem’, waardoor het voor bellers verkeerdelijk kan lijken dat de Cel niet beschikbaar is.

Fedasil benadrukt dat requisitoria (betalingsverbintenissen) schriftelijk moeten aangevraagd worden, per mail of per fax. De Cel Medische Kosten stelt zich als streefdoel om een (dringende) aanvraag voor requisitorium binnen de 1 à 2 dagen te behandelen. Zorgverleners wijzen ons er op dat de Cel Medische Kosten van Fedasil dit streefdoel niet altijd haalt.

Fedasil geeft aan de betalingsachterstand voor medische facturen, die midden 2016 opliep tot 1 à 2 maand, momenteel grotendeels weggewerkt te hebben. Het is niet duidelijk hoe lang de gemiddelde betalingstermijn momenteel bedraagt. Fedasil probeert facturen van apothekers nog steeds prioritair te behandelen. Indien er zich problemen stellen met requisitoria of terugbetalingen door de Cel Medische Kosten, kan de verantwoordelijke van de Cel gecontacteerd worden: mevr. Najiba Tani, via najiba.tani[at]fedasil.be.

Requisitoria

Tijdens het overleg benadrukte Fedasil dat requisitoria best maximaal 7 dagen op voorhand worden aangevraagd. Voor deze termijn levert Fedasil geen requisitoria af omdat ze voor het moment van de eigenlijke zorgverstrekking moet nagaan of de betrokkene nog steeds het statuut van asielzoeker heeft. Vroeger aangevraagde requisitoria blijven dus liggen.

Bij de werkbaarheid van deze 7 dagen termijn kan men zich vragen stellen, zeker voor wat betreft lang geplande hospitalisaties en behandelingen door specialisten.

Daarnaast houdt Fedasil vast aan de regel van 1 requisitorium per zorgverstrekker.

Voor langdurige ziekenhuisopnamen zijn de requisitoria standaard maximaal één maand geldig. Na deze periode van één maand moet een nieuw requisitorium aangevraagd worden.

Voor chronisch zieken en zwangere vrouwen kunnen verschillende sessies van éénzelfde zorgverstrekker onder één requisitorium vallen, binnen de maximale geldigheidsduur van één maand. Het voorschrift en de aanvraag van het requisitorium moeten dit zo vermelden.

Voor apothekerskosten moet steeds een apart requisitorium aangevraagd worden, op basis van het medisch voorschrift. Een requisitorium voor apothekerskosten aanvragen vóór de consultatie, gaat dus niet.

In de praktijk zal de betrokkene dus niet op de dag van de consultatie met het voorschrift naar de apotheker kunnen, maar zal hij of zij moeten wachten tot de Cel Medische Kosten van Fedasil een requisitorium aflevert, specifiek voor de voorgeschreven medicatie.

Transitieperiode voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die in een opvangstructuur verblijven

Fedasil voorziet een transitieperiode voor alle in een opvangstructuur verblijvende asielzoekers die erkend worden als vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toegekend krijgen, tot 2 maand na de erkenning of toekenning. Fedasil kan de transitieperiode, mits een gemotiveerde aanvraag, met één maand verlengen. Tijdens deze periode komt Fedasil nog tussen voor de medische kosten.

Voor de asielzoekers met een code ‘no show’ die niet in de hen toegewezen opvangplaats verblijven en voor wie de betaling van de medische kosten via de Cel Medische Kosten van Fedasil verloopt, is er momenteel geen transitieperiode voorzien na erkenning als vluchteling of toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Zij moeten zich zo snel mogelijk bij de verplichte publieke ziekteverzekering aansluiten na het verkrijgen van een verblijfsstatuut.

Medische kosten voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Voor asielzoekers wiens asielprocedure beëindigd wordt door een definitieve negatieve beslissing, is Fedasil bevoegd tot het einde van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). Na het verstrijken van de termijn van het BGV zal de betrokkene enkel recht hebben op dringende medische hulp via het OCMW, indien hij niet op basis van een andere verblijfsprocedure uitgebreidere rechten kan laten gelden.

Asielzoekers aangesloten bij de publieke ziekteverzekering

Voor asielzoekers die aangesloten zijn bij de verplichte publieke ziekteverzekering komt Fedasil tussen voor het gedeelte van het remgeld. Om het gedeelte van het remgeld vergoed te krijgen, moet de normale procedure gevolgd worden:

  • voorafgaande aanvraag van een requisitorium; en
  • na de zorgverstrekking de factuur voor het gedeelte van het remgeld samen met het requisitorium naar de Cel Medische Kosten opsturen.