1 juli 2016

Update juni 2018: Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest omwille van een tegenstrijdige motivering. Het Hof van Cassatie wees de zaak door naar een ander hof van beroep. Het hof van beroep te Brussel deed hierover een uitspraak op 5 juni 2018 en oordeelde dat Palestina een staat is en Palestijnen hierdoor niet erkend kunnen worden als staatloze. De rechtspraak blijft momenteel verdeeld. (nieuwsbericht 9-07-2018)
Het hof van beroep van Bergen oordeelde dat Palestijnen die zich buiten Palestijns bezet gebied en buiten UNRWA-gebied bevinden, staatloos zijn (nieuwsbericht 14-12-2022).

Palestina kan niet beschouwd worden als een functionerende soevereine staat. Dat zegt het Gentse hof van beroep in een arrest van 16 juni 2016. Daarmee volgt het hof de eerdere rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge en gaat ze in tegen het Openbaar Ministerie (OM) dat meende dat Palestina wél een onafhankelijke staat is waarvan je de nationaliteit kan hebben. Personen van Palestijnse origine kunnen dus niet als ‘Palestijns onderdaan’ beschouwd worden en kunnen in sommige gevallen erkend worden als staatloze. 

Tegen deze beslissing van het Gentse hof van beroep werd cassatieberoep aangetekend door het Parket-generaal van Gent.

Feiten
De verzoeker is van Palestijnse origine en geboren en getogen in een vluchtelingenkamp in Libanon. Op 21-jarige leeftijd komt hij in België aan en dient hij een asielaanvraag in bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Tegelijkertijd vraagt hij een erkenning als staatloze bij de rechtbank van eerste aanleg van Brugge.

Het OM meent dat de verzoeker niet als staatloze erkend kan worden. Er bestaat immers geen twijfel over zijn afkomst van Palestina. En Palestina is, volgens het OM, een soevereine staat omdat het aan de criteria van de Conventie van Montevideo over rechten en plichten van staten van 1933 voldoet.  

De rechtbank van eerste aanleg volgt deze redenering niet en erkent de verzoeker als staatloze. Tegen deze beslissing gaat het OM in beroep.

België heeft Palestina (nog) niet erkend
Het hof van beroep van Gent oordeelt, net als de rechtbank van eerste aanleg van Brugge, dat Palestina voldoet aan de vier voorwaarden van de Conventie van Montevideo om te spreken van een ‘staat’, namelijk: een bepaald grondgebied, een permanente bevolking, een regering en de capaciteit om relaties aan te gaan met andere staten.

Toch is Palestina volgens het hof nog geen functionerende staat. Palestina wordt immers niet internationaal erkend als staat en dat is een cruciaal struikelblok. Ook België heeft, in tegenstelling tot wat het OM meent, Palestina nog niet erkend als staat, maar heeft enkele voorwaarden gesteld vooraleer tot de erkenning over te gaan.

De Palestijnse nationaliteit bestaat niet, meent het hof
Hiermee beslecht het hof van beroep van Gent de discussie over ‘de staat’ Palestina. De ‘Palestijnse nationaliteit’ kan volgens het hof op dit moment dan ook niet ingeroepen worden om iemand een erkenning als staatloze te weigeren.

Tegen deze beslissing van het hof werd cassatieberoep aangetekend door het Parket-generaal van Gent.