30 maart 2022

Laatste update: 21/12/2022

In dit nieuwsbericht vind je een actueel overzicht van de praktische informatie die wij ter beschikking hebben. De informatie is beperkt en er zijn nog onduidelijkheden. We volgen de ontwikkelingen op en blijven dit overzicht ook actualiseren.

INHOUDSTAFEL

1. Visumaanvragen voor België
       a. Aanvragen via de Belgische ambassade in Moskou
       b. Volledige opschorting soepele voorwaarden voor visum type C kort verblijf
       c. Visumaanvragen Armenië, Oezbekistan en Wit-Rusland
2. Verlenging van verblijf in België
3. Internationale bescherming en opvang
4. Andere verblijfsprocedures
5. Toegang tot bankdiensten en gevolgen sancties
6. Terugtrekking Rusland uit Raad van Europa en EVRM: gevolgen

 

1. Visumaanvragen voor België

a. Aanvragen via de Belgische ambassade in Moskou

Russen die naar België willen reizen moeten volgens de geldende procedures een visum aanvragen voor kort verblijf (visum type C) of voor lang verblijf (visum type D). Zij moeten deze visumaanvragen indienen via de Belgische ambassade in Moskou. 

Opgelet: sinds 1 juli 2022 is de behandeling opgeschort van bepaalde visa. Voorlopig behandelt de Belgische ambassade in Moskou wegens personeelstekort enkel de volgende visumcategorieën:

 

 • Ambtenaren: kort verblijf en lang verblijf
 • Alleen spoedstudenten
 • Humanitair/medisch: kort verblijf en lang verblijf
 • Single permit: kort en lang verblijf
 • Zakelijk (alleen voor uitzonderlijke gevallen)
 • Gezinshereniging (artikel 10 en 40 Verblijfswet met het oog op zich te vestigen in België)
 • Adoptie

Raadpleeg de laatste stand van zaken op de nieuwspagina van de outsourcingpartner VFS.

b. Volledige opschorting soepele voorwaarden voor visum type C kort verblijf

Normaal gelden voor Russen die een visum type C voor kort verblijf aanvragen soepele voorwaarden.

De overeenkomst van de Europese Unie met Rusland hierover is sinds 12 september 2022 echter volledig opgeschort door een besluit van de Europese Raad van 09-09-2022. Op 28 februari 2022 werd de overeenkomst reeds gedeeltelijk opgeschort voor bepaalde aan de Russische overheid gelinkte profielen, maar sinds 12 september 2022 geldt de opschorting voor alle Russische burgers.

Het gaat hier onder meer om een opschorting van de soepele regeling met betrekking tot het bewijzen van het reisdoel, het afgeven van meervoudige visa, de goedkopere tarieven voor visumaanvragen, de snellere behandelingsduur van visumaanvragen en de visumvrijstelling voor houders van een diplomatiek paspoort.

c. Visumaanvragen onderdanen Armenië, Oezbekistan en Wit-Rusland

Naast Rusland, is de Belgische ambassade in Moskou ook bevoegd voor Armenië, Oezbekistan en Wit-Rusland. Voor een visum type C met oog op huwelijk of wettelijke samenwoning, of voor een visum type D voor lang verblijf moeten Armeense, Oezbeekse en Wit-Russische onderdanen tot nader order nog steeds hun visumaanvraag in Rusland doen. Het is momenteel onduidelijk of het in de praktijk mogelijk is om vanuit deze landen naar Rusland te reizen.

Voor een Schengenvisum type C kunnen onderdanen van deze landen ook een visumaanvraag doen bij de volgende ambassades:

 • Armenië: Duitse ambassade in Jerevan, Armenië
 • Oezbekistan: Franse ambassade in Tasjkent, Oezbekistan
 • Wit-Rusland: Duitse ambassade in Minsk, Wit-Rusland

2. Verlenging van verblijf in België

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bevestigde de volgende mogelijkheden op een webpagina (bron: zie onderaan dit bericht):

 • Russen die in kort verblijf in België verblijven en die omwille van de vliegbeperkingen niet naar Rusland kunnen terugkeren, kunnen bij de gemeente van verblijf vragen om het kort verblijf te verlengen. Je moet bewijzen dat je beschikt over een reisverzekering tot dekking van ziektekosten die geldig is voor de duur van je verblijf in België. Meer info vind je op onze pagina over hoe een kort verblijf verlengen.
 • Russen met een tijdelijk verblijfsrecht (verblijfskaart A) die niet voldoen aan de voorwaarden om hun verblijfsrecht te verlengen, kunnen toch een verlenging van hun verblijf krijgen als ze omwille van de vliegbeperkingen niet naar Rusland kunnen terugkeren. Deze verblijfsverlenging zal worden toegestaan totdat het mogelijk wordt om terug te keren vanuit België of een andere Schengenstaat.

3. Internationale bescherming en opvang

Het statuut van tijdelijke bescherming voor personen die vluchten uit Oekraïne is in principe niet van toepassing op Russen, tenzij zij als internationaal beschermde of familielid in Oekraïne in aanmerking zouden komen.

Heb je als Rus nood aan bescherming, dan kan je een verzoek om internationale bescherming doen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zal beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden om als vluchteling erkend te worden of om subsidiaire bescherming te krijgen. 

Om een verzoek om internationale bescherming te doen, moet je je aanmelden bij het Aanmeldcentrum van DVZ op het adres: Pachecolaan 44, 1000 Brussel. Dat kan op maandag tot en met vrijdag tussen 08:45 en 10:00 's ochtends om diezelfde dag je verzoek om internationale bescherming te kunnen doen. In het weekend en op feestdagen is de dienst gesloten. Meer info over de asielprocedure vind je op onze webpagina over het verloop van de asielprocedure

Je hebt recht op opvang vanaf je verzoek om internationale bescherming gedurende de volledige asielprocedure (en dus geen recht op financiële OCMW-steun). In het geval van een volgend verzoek om internationale bescherming kan Fedasil beslissen om je recht op opvang te beperken tot enkel medische hulp. Deze beslissing moet individueel gemotiveerd worden. Dit kan voor de periode tussen het doen van je verzoek om internationale bescherming en de beslissing van het CGVS over de ontvankelijkheid van de nieuwe elementen. Gezien het huidige grote tekort aan deze asielopvangplaatsen, is het echter niet zeker of je onmiddellijk een opvangplaats zal krijgen. Je vindt meer info over de materiële opvang voor verzoekers om internationale bescherming op onze webpagina Verzoekers om internationale bescherming en afgewezen verzoekers om internationale bescherming.

4. Andere verblijfsprocedures

Daarnaast kunnen Russen elke gepaste verblijfsprocedure die toegankelijk is voor derdelanders opstarten. Naast de hierboven besproken mogelijkheden, staan onder meer de volgende procedures open:

5. Beperking van bankdiensten en gevolgen sancties

Op 28 februari 2022 legde de Raad van de EU een verbod op alle transacties met de Russische Centrale Bank.

Op 1 maart 2022 legde de Raad van de EU ook een verbod op vanaf 12 maart 2022 om gespecialiseerde diensten (SWIFT) inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt voor de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan 7 grote Russische banken (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB), VTB BANK). 

Visa en Mastercard kunnen niet meer gebruikt worden voor transacties in en naar Rusland. 

Dat heeft tot gevolg dat Russen met verblijfsrecht in België mogelijk ook niet meer aan hun tegoeden zullen kunnen. De blokkering van bepaald betaalverkeer kan tot gevolg hebben dat sommige personen steunafhankelijk worden of zelfs niet meer aan de voorwaarden van hun verblijf in België kunnen voldoen. Bijvoorbeeld Russen met een studentenverblijf in België zijn voor hun bestaansmiddelen vaak van dergelijk betaalverkeer afhankelijk. Het is nog niet duidelijk hoe Dienst Vreemdelingenzaken daarmee zal omgaan. In geval van problemen moet men de persoonlijke omstandigheden en de overmacht best zo goed mogelijk documenteren en aantonen, zodat bijvoorbeeld het OCMW en de DVZ daarmee rekening kunnen houden. 

6. Terugtrekking Rusland uit Raad van Europa en EVRM: gevolgen

Sinds 16 maart 2022 is Rusland geen lid meer van de Raad van Europa (zie Resolutie van 16/03/2022 van het comité van ministers). Hierdoor zal het ook geen partij meer zijn bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

De terugtrekking volgt op een beslissing van het comité van ministers van de Raad van Europa van 25/02/2022 om Rusland te schorsen omwille van de militaire inval in Oekraïne, en de Opinie van de Parlementaire vergadering van 10 maart 2022 die opriep tot de terugtrekking.

Op 22 maart 2022 heeft het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) een Resolutie aangenomen waarin het de gevolgen uiteenzet voor Ruslands lidmaatschap bij het EVRM. Op grond van artikel 58 EVRM is Rusland vanaf 16 september 2022 geen lid meer van het EVRM. Het Hof blijft wel bevoegd om beroepen tegen Rusland te onderzoeken voor zover ze betrekking hebben op acties of verzuim die plaatsvonden voor die datum.

De terugtrekking van Rusland kan belangrijke gevolgen hebben voor de behandeling in België van verzoeken om internationale bescherming en andere verblijfsaanvragen van Russen, en het nemen en uitvoeren van verwijderingsmaatregelen naar Rusland. Uit de terugtrekking volgt mogelijk een verminderde bescherming tegen mensenrechtenschendingen in Rusland. Na uitputting van de interne, Russische rechtsmiddelen zal het immers niet meer mogelijk zijn om een zaak voor het EHRM te brengen. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken zullen hier rekening mee moeten houden.