12 oktober 2020

In zijn arrest nr. 248.424 van 1 oktober 2020 verklaart de Raad van State (RvS) artikel 13 van het koninklijk besluit (KB) van 22 juli 2018 houdende het regime en de werkingsmaatregelen van de gesloten gezinswoningen gedeeltelijk onwettig, voor zover het bepaalt dat:

 • het personeel tussen 06.00 uur en 22.00 uur onvoorwaardelijk toegang heeft tot de woning waar het gezin verblijft.
 • het mogelijk is de kinderen slechts gedurende twee uur per dag toegang te verlenen tot de buitenruimtes.
 • een jongere van minstens 16 jaar voor maximum 24 uur geïsoleerd kan worden wanneer hij door zijn gedrag een gevaar vormt voor zijn eigen veiligheid, de veiligheid van andere gezinsleden of die van personeelsleden. 

Over onderstaande middelen van de verzoekende partij in het annulatieberoep doet de RvS in dit arrest nog geen uitspraak:

 • het feit dat het KB niet uitsluit dat gezinswoningen geïnstalleerd kunnen worden op plaatsen waar gezinnen met minderjarige kinderen blootgesteld worden aan ernstige luchtvervuiling en geluidshinder (derde middel) en
 • de omstandigheid (vierde middel) dat:
   • de bepalingen van het KB onvoldoende duidelijk geformuleerd zouden zijn, wat zou kunnen leiden tot willekeur bij de uitvoering
   • werd nagelaten een onafhankelijke evaluatie van de open terugkeerhuizen uit te voeren en een serieuze omgevingsanalyse van het gesloten repatriëringscentrum 127bis te doen rekening houdend met de expertise van psychologen en psychiaters.  

De RvS zal zich hierover in een toekomstig arrest uitspreken.

In afwachting van de vernietiging van de (reeds) onwettig bevonden bepalingen blijft het KB ten gevolge van het RvS arrest nr. 244.190 van 4 april 2019 gedeeltelijk geschorst. Hierdoor kunnen onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen in principe niet meer worden vastgehouden in de gesloten gezinswoningen op het terrein van het gesloten centrum 127bis in afwachting van hun repatriëring. We bespreken dit arrest in een apart nieuwsbericht. Onder 'meer info' vind je een link.