11 augustus 2023

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vernietigt in arrest nr. 269.646 van 11 maart 2022 een weigering van de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus aan een homoseksuele, Libanese onderdaan. De RvV stelt dat er onvoldoende elementen zijn om te concluderen dat het traditioneel-conservatisme van de schoonfamilie van de verzoeker geen gevolgen heeft voor hem bij een terugkeer naar Libanon.

CGVS: Individuele beoordeling internationale beschermingsstatus

Verzoeker vluchtte samen met zijn partner van hetzelfde geslacht van Libanon naar België. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) kent de partner de vluchtelingenstatus toe op basis van zijn individuele situatie en zijn persoonlijke familiale achtergrond.

Het CGVS benadrukt in de weigeringsbeslissing dat de verzoeker geen automatisch recht op een internationale beschermingsstatus heeft enkel en alleen door zijn relatie met een erkende vluchteling. Verzoeker moet concrete en geloofwaardige elementen aanbrengen waaruit blijkt dat er een gegronde vrees voor vervolging bestaat door zijn relatie.

CGVS moet rekening houden met bedreiging gericht aan gezinslid

De RvV bevestigt dat het CGVS iedere beslissing over de toekenning van een internationale beschermingsstatus op een individuele beoordeling moet baseren. Zo gaat men na of de verzoeker op basis van zijn persoonlijke situatie aan de voorwaarden voor de toekenning van bescherming voldoet. De RvV herinnert er echter aan dat het CGVS ook rekening moet houden met bedreigingen die gericht zijn aan een gezinslid van een verzoeker, wanneer het CGVS wil bepalen of een verzoeker door zijn familieband met de bedreigde persoon, zelf bedreigt wordt met vervolging of ernstige schade. De RvV verwijst hierbij naar het Ahmedbekova-arrest, waar het Hof van Justitie (HvJ) dit stelt.

De term “gezinslid”, die zowel het HvJ als de Kwalificatierichtlijn gebruiken, omvat relaties gebaseerd op het huwelijk, maar ook andere samenlevingsverbanden. Stabiele feitelijke partnerrelaties zowel tussen personen van eenzelfde geslacht, als tussen personen van een verschillend geslacht, vallen onder het begrip gezinsleven.

Onvoldoende elementen aangehaald waarom relatie niet tot vervolging leidt

De RvV observeert dat het CGVS zowel de geaardheid van de verzoeker als de relatie met zijn partner niet betwist. Bovendien is het volgens de RvV redelijkerwijze aan te nemen dat de schoonfamilie van de verzoeker zich tegen de verzoeker keert bij een terugkeer naar Libanon als de familie op de hoogte is of een ernstig vermoeden heeft van het gezinsleven van de verzoeker en zijn partner. Het traditioneel-conservatisme van de schoonfamilie van verzoeker leidde immers al tot de erkenning als vluchteling van de partner.

Het CGVS heeft volgens de RvV niet op afdoende wijze verduidelijkt waarom de relatie tussen verzoeker en zijn partner niet zou kunnen leiden tot de nood aan internationale bescherming voor de verzoeker wanneer dit wel het geval is voor de partner.

De RvV benadrukt ook het belang van een toekomstgerichte beoordeling van de vrees voor vervolging wegens homoseksuele geaardheid. Het CGVS moet de vrees van verzoeker voor zijn schoonfamilie niet alleen beoordelen in licht van gebeurtenissen in het verleden. Niet enkel personen die al werden vervolgd, maar ook personen die het risico lopen te worden vervolgd moeten bescherming krijgen.