19 april 2017

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) trok de subsidiaire beschermingsstatus van een Iraakse man in, nadat hij twee keer naar Bagdad terugkeerde. Hoewel de veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig is, oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat er geen zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat de Iraakse man enkel door zijn aanwezigheid daar een reëel risico zou lopen om te worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon. Het feit dat hij terugkeerde toont aan dat hij niet langer nood heeft aan internationale beschermin

De feiten

Een Iraakse man verkreeg in 2009 de subsidiaire beschermingsstatus. In augustus 2016 trok het CGVS deze beschermingsstatus in nadat het CGVS informatie ontving van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat de man twee keer naar Bagdad terugkeerde. Hij zou ook in april 2016 de intentie hebben gehad om via Turkije naar Bagdad af te reizen. De Iraakse man kreeg een brief van het CGVS om hem op te roepen voor een gehoor. De man zou die brief nooit ontvangen hebben en het CGVS besliste tot een beoordeling van de actuele nood aan internationale bescherming van de Iraakse man op basis van de elementen in het dossier. De Iraakse man ging in beroep tegen de intrekkingsbeslissing van het CGVS.

Beoordeling RvV

De RvV stelt vast dat de Iraakse man de aangetekende brief van het CGVS voor zijn oproeping niet afhaalde. Hij toonde ook niet aan dat hij omwille van overmacht niet in staat was deze brief op te halen. Het CGVS besliste dan ook terecht tot een beoordeling van de nood aan internationale bescherming op basis van de elementen in het dossier.

De Iraakse man gaf in zijn verzoekschrift de redenen aan voor zijn terugreizen naar Irak. Deze redenen konden de RvV niet overtuigen:

  1. De Iraakse man keerde een eerste keer naar Bagdad terug omdat de Belgische ambassade te Istanboel hem dit oplegde na het verlies van zijn paspoort tijdens zijn vakantie. De RvV ziet niet in waarom hij voor de aanvraag van een Iraaks paspoort niet terecht zou kunnen bij de Iraakse ambassade in Turkije. 
  2. De man keerde een tweede keer terug om zijn zieke vader te verzorgen. De RvV zegt hierover dat het feit dat de vader van de Iraakse man ziek is en geen andere familieleden heeft om voor hem te zorgen op zich niet volstaan om alsnog een terugkeer naar Bagdad te overwegen. 
  3. Een derde keer had de Iraakse man de intentie om terug te reizen naar Bagdad op vraag van een vriend die hulp wou bij de verkoop van gebouwen in Bagdad.

Het feit dat de Iraakse man niet wist dat zijn handelen kon leiden tot de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus, vormt voor de RvV op zich geen verschoning. Het feit dat de man terugkeerde toont volgens de RvV reeds aan dat hij niet langer nood heeft aan internationale bescherming.

Met betrekking tot de veiligheidssituatie in Bagdad wijst de RvV erop dat Bagdad grote vluchtelingenstromen opvangt en de inwoners van Bagdad zelf niet massaal vluchten. Dit kan als een indicatie worden gezien dat de Irakezen en de Bagdadi’s zelf van oordeel zijn dat zij in de stad Bagdad actueel geen reëel risico lopen op een ernstige bedreiging. Een bijkomende indicatie zijn de honderden Irakezen die vrijwillig vanuit België terugkeerden met Bagdad als eindbestemming. 

De RvV besluit dat de veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig is. Die veiligheidssituatie kan, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus. Toch is er in Bagdad actueel geen sprake van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurige geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat de Iraakse man enkel door zijn aanwezigheid daar een reëel risico zou lopen om te worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen