13 februari 2017

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) erkent twee Irakese broers die in Bagdad het slachtoffer waren van dreigbrieven, als vluchteling. De RvV komt, in tegenstelling tot het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), tot de conclusie dat de verklaringen daarover wel degelijk geloofwaardig zijn als ze in hun context worden geplaatst. De protection officer bij het CGVS was volgens de RvV te veel uitgegaan van zijn eigen verwachtingen.

Feiten

Twee Irakese broers uit Bagdad verhuisden in 1996 naar Maleisië omwille van het werk van hun vader. In 2009 vertrokken ze naar Tadzjikistan om daar geneeskunde te studeren. Daar bleven ze tot hun visum in juni 2015 verliep wegens het einde van hun studies. Op dat moment konden ze niet terugkeren naar Maleisië omdat ze geen verblijfsvergunning meer konden verkrijgen. Ze keerden daarom terug naar Bagdad en werkten daar als arts.

De twee Irakese broers gaven aan dat ze op 25 juni 2015 een dreigbrief met kogel bij hen thuisvonden. Daarnaast pakte een militie één van de broers op en bedreigde hem. Daarop verlieten beiden Irak op 27 juni 2015. In augustus 2015 kwamen ze in België aan en dienden een asielaanvraag in. In mei 2016 weigerde het CGVS de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus wegens ongeloofwaardigheid van het relaas. De Irakese broers gingen hiertegen in beroep bij de RvV.

Beoordeling RvV

Het CGVS besloot dat de handelingen van de Irakese broers na ontvangst van de dreigbrief niet geloofwaardig waren. De broers vonden voor hun huis een enveloppe met daarin een brief en een kogel. Ze konden enkel hun namen ontcijferen omdat ze het Arabisch onvoldoende kunnen lezen maar besloten wel dat het een dreigbrief was. Het was voor het CGVS niet aannemelijk dat de broers deze brief na ontvangst onmiddellijk weggooiden zonder te weten wat er in stond en zonder aan iemand te vragen om de brief te vertalen. Maar de RvV volgt de twee broers die vinden dat het CGVS blind blijft voor de context waarin zij de impulsieve beslissing namen. De protection officer bij het CGVS ging uit van zijn eigen verwachtingen terwijl het in de gegeven context niet onnaannemelijk is dat de feiten zich voordeden zoals de broers beschreven. De RvV vindt het niet onlogisch dat de broers de brief met kogel weggooiden zonder deze eerst voor te leggen aan iemand die hen met de vertaling kon helpen. De broers waren immers nog geen maand in Irak en hadden geen familie of netwerk waar ze konden op terugvallen.

Het CGVS vond het eveneens ongeloofwaardig dat de Irakese broers geen enkele militie kennen en ook niet weten welke militie een van de broers heeft opgepakt en bedreigd. De RvV volgt opnieuw de redenering van de twee broers die vinden dat het CGVS de context niet correct inschat. Omdat de broers nog geen maand in Bagdad waren, is het aannemelijk dat ze allerminst vertrouwd zijn met de realiteit van de milities zoals de gemiddelde inwoner van Bagdad dat wel is. Volgens de RvV kan men het relaas van de twee broers niet zomaar als ongeloofwaardig beschouwen. Ze moeten minstens het voordeel van de twijfel krijgen.

De RvV besloot ook dat de broers een risicoprofiel hebben omdat het gaat om twee Irakese broers met een soennitische achtergrond die werkten als arts in Bagdad en daar geen familiaal netwerk hebben. De vrees voor vervolging bij terugkeer naar Irak is dan ook gegrond.

De RvV brengt naar voor dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel rust bij de asielzoeker zelf. Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. De RvV herhaalt zijn vroegere rechtspraak dat het slechts het voordeel van de twijfel kan toestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen. De RvV besluit dat het relaas van de broers geloofwaardig is en niet in strijd met algemeen bekende feiten. De RvV kent dan ook de vluchtelingenstatus toe.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen