23 mei 2017

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) erkent in arrest nr. 180.657 een man van Tibetaanse origine als vluchteling omdat hij zijn homoseksualiteit niet kan beleven in India binnen de Tibetaanse gemeenschap. De RvV houdt in zijn beoordeling ook rekening met de introverte natuur van de man en zijn terughoudendheid om zijn homoseksualiteit kenbaar te maken.

De feiten

Een man van Tibetaanse origine met Chinese nationaliteit verbleef in India sinds zijn drie jaar. Hij reisde in juli 2013 met zijn broer vanuit India via Frankrijk naar België. Hij diende in België een asielaanvraag in. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) weigerde de man de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus omdat het CGVS India beschouwt als eerste land van asiel. De RvV bevestigde deze beslissing. Kort daarna diende de man een tweede asielaanvraag in. De man bracht toen voor het eerst naar voor dat hij homoseksueel is en in India zijn homoseksualiteit niet kon beleven omdat zowel de Indische samenleving als de Tibetaanse ballingengemeenschap in India homoseksualiteit niet aanvaardt. Het CGVS hechte geen geloof aan deze nieuwe elementen en weigerde opnieuw de toekenning van een beschermingsstatus. De man diende tegen deze beslissing beroep in bij de RvV. 

Beoordeling RvV

De man van Tibetaanse origine lichtte toe waarom hij bij zijn eerste asielaanvraag geen melding maakte van zijn homoseksualiteit. Hij had zich niet geuit als homo in India. Hij heeft ook moeite om openlijk te spreken over zijn geaardheid. Het is pas nadat hij samen met een hulpverlener contact opnam met zijn raadsman dat hij besliste een tweede asielaanvraag in te dienen. Bovendien meldde de man zich samen met zijn broer, die geen weet heeft van zijn homoseksualiteit, voor een eerste asielaanvraag. Hij wou geen problemen krijgen met zijn broer en de Tibetaanse gemeenschap. Dit verschoont voor de RvV de laattijdige aanvraag.

Het CGVS hechte geen geloof aan de homoseksualiteit van de man omdat onder meer zijn homoseksuele beleving sinds zijn aankomst in België niet kon overtuigen. Maar de man kon aantonen dat hij reeds geruime tijd actief was op datingsites.Ook legde de Tibetaanse man verschillende getuigenissen neer van onder meer een Belgische man met wie hij sinds november 2015 een vaste relatie heeft. Onder meer hieruit besluit de RvV dat men niet kan betwijfelen dat de man homoseksueel is. Omdat de man geen Indiase staatsburger is maar een Tibetaanse Chinees met een vaste verblijfplaats in India en hij niet naar China kan terugkeren moet de asielaanvraag onderzocht worden met betrekking tot India.   

De RvV vond de gebrekkige kennis van de Tibetaanse man over de Indiase situatie met betrekking tot homoseksualiteit ook aannemelijk. De toegang tot het internet was mogelijk maar gezien de sociale controle beperkt. Hij moest gebruik maken van de internettoegang van de Tibetaanse instelling waar hij verbleef. Hij had ook maar een beperkte mondelinge kennis van het Hindi.

De RvV wijst erop dat er weinig bekend is over de situatie van de Tibetaanse LGBTI. Er wordt wel op meerdere plaatsen in de landeninformatie bevestigd dat dit maatschappelijk niet wordt aanvaard zodat een uitsluiting van de gemeenschap kan betekenen dat de man zich buiten zijn gemeenschap moet vestigen. Ook het familiale aspect is aan de orde gezien zijn broer niet op de hoogte is van zijn homoseksualiteit. 

De RvV meent dat steeds de cultureel-godsdienstige eigenheid en etnische afkomst van de LGBTI-asielzoeker in rekening moet worden gebracht. Maar de RvV wijst ook op de bijzondere situatie van de man van Tibetaanse origine. De man is introvert van aanleg en is extra terughoudend omwille van zijn schroom en angst. Hij heeft een zeer grote drempel moeten overwinnen om zijn homoseksualiteit kenbaar te maken.

De RvV besluit dat de man van Tibetaanse origine in grote lijnen geloofwaardig is en dan ook het voordeel van de twijfel moet worden toegekend. De RvV oordeelt dan ook dat er een gegronde vrees voor vervolging is wegens de homoseksualiteit van de man en kent de vluchtelingenstatus toe.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen