13 juni 2023

Als de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) alleen de inhoud betwist van een buitenlandse geboorteakte maar geen twijfels heeft over de authenticiteit van de akte, is er geen sprake van wetsontduiking in de zin van artikel 18 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) wijst hierop in arrest nr. 286.935 van 9 mei 2023.

Weigering gezinshereniging: verwantschap niet aangetoond, DVZ betwist inhoud geboorteakte

Een Ghanese man deed een aanvraag gezinshereniging met zijn Belgische moeder. Hij legde zijn Ghanese geboorteakte voor om de verwantschap met zijn moeder aan te tonen. DVZ weigert de aanvraag gezinshereniging omdat de bloedverwantschap tussen moeder en zoon onvoldoende zou zijn aangetoond. De inhoud van de Ghanese geboorteakte wordt namelijk door DVZ betwist conform artikel 18 WIPR.

Ghanese geboorteakten ook rechtsgeldig ondanks laattijdige registratie op verklaring

Laattijdig geregistreerde geboorteakten zijn volgens de Ghanese wetgeving rechtsgeldig en komen vaak voor. Een dergelijk laattijdig geregistreerde geboorteakte kan op verklaring worden opgesteld. DVZ haalt aan dat de akten inhoudelijk onbetrouwbaar zijn omdat laattijdige registraties van geboorte louter gebeuren op verklaring zonder ondersteunend bewijs. DVZ betwist in zijn weigeringsbeslissing de inhoud van de akte op basis van wetsontduiking.

Wetsontduiking is begrip van het wetboek IPR

DVZ stelt de authenticiteit van de buitenlandse akte niet in vraag. De akte is rechtsgeldig volgens het recht van het land waar ze werd opgesteld. Het is de inhoud van de akte die door DVZ wordt betwist.

Artikel 18 WIPR is echter alleen van toepassing op situaties waarbij men het aangewezen recht ontduikt dat het wetboek IPR heeft aangewezen. Dit artikel heeft niet als doel en kan niet worden toegepast in situaties van misbruik of ontduiken van de vreemdelingenwetgeving. Er is slechts sprake van wetsontduiking als uit de feitelijke omstandigheden ontegensprekelijk blijkt dat de betrokkenen het buitenlands element uitsluitend hebben gebruikt om aan een bepaalde regel te ontsnappen.

RvV: art. 18 WIPR geen basis voor weigering erkenning buitenlandse akte als ze authentiek is

Uit de weigeringsbeslissing en de nota met opmerkingen blijkt dat DVZ frauduleuze intenties vermoedt bij de verzoeker en de inhoud van de Ghanese geboorteakte in twijfel trekt. Artikel 18 WIPR is echter niet de juiste wettelijke basis om de erkenning van een buitenlandse akte te weigeren als de authenticiteit van de akte vaststaat.