8 juli 2014

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) besluit in twee arresten, van 28 mei en 2 juni 2014, dat de overdracht van asielzoekers naar Malta een schending van artikel 3 EVRM kan uitmaken.

In twee asielzaken besliste de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat Malta en niet België het bevoegde asielland was, volgens de regels van de Dublin-verordening. DVZ leverde een bijlage 26quater af, en sloot de asielzoekers op met het oog op repatriëring naar Malta.

In de motivering van de asielweigeringen erkende DVZ wel problemen in de asielprocedure en povere opvangomstandigheden in Malta, zoals beschreven in documenten en rapporten van gezaghebbende organisaties (zoals onder meer Pro Asyl, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, UNHCR en de Mensenrechtenraad van de VN). Maar volgens DVZ is er voor asielzoekers in Malta geen sprake van "systematische en automatische" vernederende en onmenselijke behandelingen in de zin van artikel 3 EVRM.

In beide asielzaken vroegen de advocaten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de schorsing in uiterste dringende noodzakelijkheid (UDN) van de tenuitvoerlegging van de uitwijzingsbeslissing naar Malta.

De RvV stond de schorsing toe in beide zaken, omdat de drie cumulatieve voorwaarden daarvoor voldaan waren:

  • Het uiterst dringend karakter is aangetoond: de persoon was opgesloten met het oog op repatriëring.
  • Ernstige middelen: de diverse rapporten tonen aan dat de detentie-omstandigheden in Malta een vernederende behandeling kunnen uitmaken. In tegenstelling tot wat de DVZ had aangenomen, is het niet uitgesloten dat asielzoekers die terugkeren naar Malta onder de Dublin-verordening, daar opgesloten worden. De DVZ deed geen enkele navraag over de omstandigheden waaronder betrokkenen zouden onthaald worden in Malta, en over de gevolgen in Malta van de persoonlijke elementen die de betrokkenen hadden aangehaald.
  • Risico op moeilijk en ernstig te herstellen nadeel: de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de uitwijzingsbeslissing kan de personen blootstellen aan een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM.

De RvV schorste de uitwijzingsbeslissing naar Malta, in afwachting van de beoordeling van het annulatieberoep.

 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen