4 augustus 2020

De ouder van een minderjarig Belgisch kind moet voor gezinshereniging een ‘geldig identiteitsdocument’ voorleggen. Dat begrip beperkt zich niet tot een geldig paspoort. In arrest nr 229.757 van 3 december 2019 verduidelijkt de RvV dat ook andere documenten aanvaard kunnen worden als geldig identiteitsdocument.

In casu legde de vader van een Belgisch kind een geldig duplicaat voor van zijn nationale identiteitskaart. Dit document bevatte naast een foto onder meer de volgende gegevens:

  • naam
  • voornaam
  • geboortedatum en -plaats
  • het kaartnummer
  • datum en plaats van afgifte en de naam van overheidsdienst die de kaart heeft afgeleverd.

Volgens de RvV volgt noch uit artikel 40ter § 2, eerste lid, 2° Verblijfswet, noch uit artikel 41 § 2 Verblijfswet, waarnaar artikel 52 Verblijfsbesluit (dat uitvoering geeft aan artikel 40ter §2 Verblijfswet) verwijst, dat een geldige (nationale) identiteitskaart niet aanvaard zou kunnen worden als een ‘geldig identiteitsdocument’ in de zin van artikel 40ter § 2, eerste lid, 2° Verblijfswet. De RvV vernietigt dan ook de weigering van de aanvraag gezinshereniging wegens schending van de materiële motiveringsplicht.