10 september 2019

In arrest nr. 217.481 van 26 februari 2019 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) omdat de notities van het persoonlijk onderhoud zonder aantoonbare reden pas samen met de beslissing waren overgemaakt aan de verzoeker om internationale bescherming. Verzoekster kon daardoor geen opmerkingen formuleren op het onderhoud voor het CGVS haar beslissing nam.

Feiten

De zaak betreft een Nigeriaanse niet-begeleide minderjarige. Als niet-begeleide minderjarige nam het CGVS aan dat zij bijzondere procedurele noden heeft. Om die reden nam een protection officer, gespecialiseerd  in het interviewen van minderjarigen, het persoonlijk onderhoud af. Een voogd en advocaat waren ook aanwezig en konden opmerkingen geven en stukken neerleggen. Verder hield het CGVS bij de beoordeling van de verklaringen rekening met de jeugdige leeftijd en maturiteit van verzoekster. Maar haar verzoek om internationale bescherming werd afgewezen omwille van ongeloofwaardigheid.

Op de dag van het persoonlijk onderhoud vroeg de advocaat meteen een kopie van de notities. Het CGVS bezorgde deze pas op dezelfde dag als de beslissing. Het was dus voor verzoekster niet mogelijk om nog voor de beslissing opmerkingen te formuleren. De advocaat voert in beroep voor de RvV een schending van artikel 57/5quater van de Verblijfswet (Vw) aan.

Beoordeling door de RvV

Artikel 57/5quater Vw bepaalt dat een verzoeker om internationale bescherming of zijn advocaat schriftelijk een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud kan aanvragen. De verzoeker kan daarop opmerkingen bezorgen aan het CGVS.

Het CGVS wacht om een beslissing te nemen en houdt rekening met deze opmerkingen wanneer:

  • de kopie binnen twee werkdagen na het persoonlijk onderhoud wordt gevraagd, en
  • de opmerkingen binnen acht werkdagen na de betekening van de kopie bij het CGVS zijn.

De verzoeker om internationale bescherming wordt geacht in te stemmen met de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud wanneer hij geen opmerkingen geeft ten laatste op de werkdag voordat het CGVS de beslissing neemt. Als de opmerkingen alleen betrekking hebben op een deel van de notities, wordt de verzoeker geacht in te stemmen met de rest ervan.

Het wetsartikel voorziet een aantal uitzonderingen waarbij de notities op hetzelfde moment als de beslissing mag worden betekend. Volgens het CGVS was in deze zaak sprake van zo een uitzondering, namelijk artikel 57/6, § 2, 3° Vw, dat toelaat dat een beslissing bij voorrang wordt genomen wanneer de minister daarom verzoekt. Het CGVS verwijst naar een brief van de staatssecretaris voor asiel en migratie die in 2018 heeft gevraagd een aantal dossiers prioritair te behandelen.

De RvV merkt op dat de brief niet in het administratief dossier is opgenomen, en dus niet aan verzoeker kan tegengeworpen worden. Artikel 57/5quater Vw werd geschonden omdat verzoekster niet in staat is gesteld haar opmerkingen te formuleren vooraleer het CGVS een beslissing nam. Dit betreft een substantiële onregelmatigheid. De RvV vernietigt de beslissing.

Gelijkaardige zaak over de toegang tot het administratief dossier van vorige procedures

In een gelijkaardig arrest, nr. 217.479 van 26 februari 2019, vernietigt de RvV een beslissing van het CGVS omdat de verzoeker ten tijde van de verhuis van het CGVS in december 2018 geen toegang kreeg tot het administratief dossier van eerdere procedures.  

Het betrof een derde verzoek om internationale bescherming dat het CGVS niet-ontvankelijk verklaarde. Er zat vier jaar tussen het tweede en derde verzoek. Verzoeker had inmiddels een andere advocaat die geen zicht had op eerdere beslissingen of stukken uit het dossier. Hij vroeg het administratief dossier op bij het CGVS om een beroep voor te bereiden, maar het CGVS zei het niet te kunnen leveren omwille van de verhuis.

De RvV neemt aan dat de verzoeker op deze manier geen effectief rechtsmiddel had waarbij de rechten van verdediging ten volle gegarandeerd zijn en vernietigt de beslissing van het CGVS.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen