21 oktober 2022

In arrest nr. 269.049 van 25 februari 2022 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de vluchtelingenstatus toe aan een verzoeker die voor de achtste keer om internationale bescherming (IB) vroeg. Hoewel de bekering van de verzoeker tot het christendom eerder als weinig oprecht en opportunistisch gezien werd, duiden zijn consistente verklaringen en neergelegde documenten op een volgehouden en werkelijk engagement als christen. Minstens leidt zijn betrokkenheid bij de christelijke gemeenschap ertoe dat hij in Irak als bekeerd kan worden gepercipieerd. De RvV kent hem de vluchtelingenstatus toe.

De RvV stelt dat bekering een evoluerend proces is. Het is niet omdat een bekering in het verleden verband zou hebben gehouden met een beschermingsverzoek, dat er na verloop van tijd geen sprake kan zijn van een persoonlijke overtuiging. Het is dan ook belangrijk de huidige staat van de overtuigingen van de verzoeker te beoordelen. De RvV meent dan ook dat een integrale geloofwaardigheidsbeoordeling van de bekering van verzoeker zich opdringt. Hierbij moeten de drie elementen uit het arrest Fathi van het Hof van Justitie (HvJ 4 oktober 2018, C-56/17) worden beoordeeld: de motieven voor de bekering, de kennis en de opvatting van het nieuwe geloof (zie ook RvV 22 november 2021, nr. 264.018).

De RvV stelt vast dat de verzoeker van zijn derde tot zijn achtste beschermingsverzoek consistent is in zijn verklaringen over zijn religieuze overtuiging. Zijn verklaringen en neergelegde documenten duiden op frequente kerkbezoeken en actieve deelname aan activiteiten van de christelijke gemeenschap gedurende vier jaar. De RvV stelt vast dat hij blijk geeft van een volgehouden en werkelijk engagement als christen.

Bovendien, zo stelt de RvV, leidt zijn betrokkenheid bij de christelijke gemeenschap, los van de werkelijke motieven voor de bekering, ertoe dat hij in Irak wel degelijk als bekeerd kan worden gepercipieerd.

De RvV besluit dat de verzoeker een gegronde vrees voor vervolging op grond van een (toegedichte) godsdienst aannemelijk maakt, en kent hem de vluchtelingenstatus toe.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen