8 november 2019

Om Belg te worden moet je in een aantal gevallen je talenkennis bewijzen. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) bepaalt dat je kennis van één van de drie landstalen minimaal gelijk moet zijn aan niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Het uitvoeringsbesluit somt hiervoor de bewijsstukken op. Omwille van dit ‘documentair systeem’ voldoet iemand die het juiste bewijsstuk voorlegt aan de taalvereiste, ook als uit dit document blijkt dat het vereiste niveau (A2) niet behaald werd. Tot deze conclusie komt de rechtbank van eerste aanleg van Gent in een beschikking van 17 oktober 2019.

Feiten

De betrokkene legde een nationaliteitsverklaring af bij de gemeente. Het parket adviseerde negatief. Het oordeelde dat zijn talenkennis onvoldoende bewezen was. Op zijn inburgeringsattest stond dat hij het niveau A1 (Breaktrough) beheerste.

Rechtbank van eerste aanleg Gent

Artikel 1 §2, 5° WBN stelt dat de kennis van één van de drie landstalen minimaal gelijk moet zijn aan niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Artikel 1 van het KB van 14 januari 2013 bepaalt welke documenten het parket hiervoor in aanmerking moet nemen. Het inburgeringsattest is er één van.

De rechtbank wijst er op dat de wetgever opteerde voor een ‘onwrikbaar documentair systeem’ om het bewijs van talenkennis te leveren. Dit betekent dat de kandidaat-Belg voldoet aan de taalvereisten als hij één van de documenten in artikel 1 van voornoemd KB voorlegt. Ook als uit dit document blijkt dat hij het vereiste niveau (A2) niet beheerst.

De keuze voor dit systeem is er gekomen op advies van de Raad van State. Dit om een verschil in behandeling tussen aanvragers te voorkomen. De rechtbank citeert uit de rechtsleer “dat de rechter daardoor toch het bewijs van de talenkennis moet toekennen aan een kandidaat-Belg die duidelijk geen van de drie landstalen machtig is, is een gevolg van deze beleidskeuze”.

Conclusie

De betrokkene legde een inburgeringsattest voor zodat hij overeenkomstig artikel 1, 4° van het KB van 14 januari 2013 voldoet aan de taalvereiste gesteld in het WBN. Het feit dat het attest ‘aanvullend’ vermeldt dat de betrokkene (slechts) het basisniveau A1 Breaktrough heeft behaald, doet hieraan geen afbreuk.

Verdeelde rechtspraak

Op dit moment wordt het inburgeringsattest waaruit niveau A1 blijkt niet overal aanvaard als bewijs van talenkennis. De rechtspraak is dus nog verdeeld. We volgen dit verder op en blijven er over berichten.