Nieuws

print
 • 26 oktober 2023

  De oorlog tussen Israël en Hamas sinds 7-10-2023 en het Israëlisch-Palestijns conflict roepen ook vragen op naar mensen die ter plaatse vastzitten en een link met België hebben, en naar de rechtspositie van personen uit de Palestijnse gebieden die zich al in België bevinden. We bundelen hier voorlopige info, en actualiseren dit naargelang de evoluties. Ter plaatse: het Consulaat-generaal van België in Jeruzalem heeft een evacuatielijst van mensen in Gaza die naar België zouden kunnen gebracht worden als het mogelijk wordt om Gaza te verlaten. Tot nu geven Egypte en Israël maximaal dagelijks voor enkele tientallen mensen toestemming om Gaza te verlaten. Ondertussen behandelt DVZ visumaanvragen uit Gaza prioritair maar niet soepeler dan anders. Visa gezinshereniging kunnen per e-mail gevraagd worden, humanitaire visa voorlopig niet. In België: asielonderzoeken en beslissingen over de status van vluchteling of over bescherming in een ander land gaan door; beslissingen over subsidiaire bescherming zijn opgeschort. Er zijn ook evoluties in de praktijken wat betreft de nationaliteit of staatloosheid van personen uit Palestijnse gebieden.

 • 4 augustus 2022

  Met update over de verlenging van tijdelijke bescherming tot 4-3-2025. Consulteer dit bericht regelmatig.

 • 24 november 2023

  Vanaf 1-12-2023 wijzigt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het richtbedrag voor een verbintenis tot tenlasteneming bij kort verblijf naar 2.048,53 EUR netto per maand. Dit bedrag stemt overeen met 120% van het leefloon categorie samenwonende met gezinslast. Bij garantstellingen die ondertekend en gelegaliseerd zijn vóór 1-12-2023 zal de DVZ de oude richtbedragen nog toepassen.

 • 21 november 2023

  Een kind geboren in België dat op gelijk welk ogenblik voor de leeftijd van achttien jaar of voor de ontvoogding voor die leeftijd, geen andere nationaliteit bezit, is Belg op basis van artikel 10 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN). Alleen de ambtenaren van de burgerlijke stand (ABS) van de gemeente van geboorteplaats van het kind en eventueel de rechtbanken zijn bevoegd voor de toepassing van dit artikel. In de praktijk stellen we vast dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) adviezen en instructies geeft aan de ABS, bijvoorbeeld om de registratie van de Belgische nationaliteit ongedaan te maken bij kinderen van Palestijnse origine die geboren zijn in België. Nochtans kent het WBN hierover op geen enkele manier een bevoegdheid toe aan de DVZ. Deze adviezen en instructies zijn dan ook onwettig.

 • 21 november 2023

  Deze survey maakt onderdeel uit van een masterproef aan de Universiteit Gent, uitgevoerd onder supervisie van professor Ellen Desmet en meester Wout Van Doren.

 • 17 november 2023

  Sinds 1-11-2023 zijn onderdanen van Saint Lucia vrijgesteld van visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Op die dag is de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf in werking getreden.

 • 10 november 2023

  Oproepnummer 02-2050055 van de juridische helpdesk van Agentschap Integratie en Inburgering blijft hetzelfde, maar onze keuzetoetsen zijn gewijzigd: toets 1 is voor vragen over vreemdelingenrecht (elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur), toets 2 is voor vragen over internationaal familierecht (dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur).

  Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft nu juridisch advies over asielprocedure en asielopvang op hun eigen Infolijn 02-2254411, op keuzetoets 1 (dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur).

 • 10 november 2023

  Op 1-11-2023 werd het gewaarborgde gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) geïndexeerd naar 1.994,18 euro. Voor categorieën arbeidsmigranten waarvoor geen specifieke loonvoorwaarde voorzien is, geldt het GMMI als algemene voorwaarde om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te verkrijgen. Dit is een ondergrens: als er in een bepaalde sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing.

   

 • 10 november 2023

  In een vonnis van 23-10-2023 veroordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De DVZ moet een volledig organigram met contactgegevens van haar ambtenaren ter beschikking stellen aan de Orde van Vlaamse Balies.

 • 8 november 2023

  Op 1-11-2023 is het leefloon geïndexeerd. Op 1-1-2023 en 1-7-2023 waren er ook indexeringen van de leefloonbedragen. De POD MI kondigde op 1-10-2023 een indexering aan maar deze werd uiteindelijk niet doorgevoerd. Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ‘stabiele en toereikende bestaansmiddelen’ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Vanaf 1-11-2023 is dat 2.048,53 euro.

 • 8 november 2023

  De derdelands echtgenoot van een Oekraïense die niet ontheemd is, kan ook geen afgeleide tijdelijke beschermingsstatus op die grond krijgen. De man had ook geen internationale bescherming of gelijkwaardige nationale bescherming, noch een geldige permanente verblijfsvergunning naar Oekraïens recht, en valt niet onder de categorieën van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) verwerpt op 28-7-2023 het beroep tegen een weigeringsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 26 oktober 2023

  Bepaalde categorieën van arbeidsmigranten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Deze minimumbedragen worden jaarlijks aangepast. De berekeningswijze verschilt per gewest. Vanaf 1-1-2024 gelden nieuwe bedragen. Deze nieuwe lonen gelden voor elke aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart waarbij de tewerkstelling start op of na 1-1-2024

 • 26 oktober 2023

  De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vernietigt in een arrest van 7-4-2022 de weigering van een verblijfsaanvraag artikel 10 §1, 2° Verblijfswet. Dat artikel voorziet een verblijfsrecht voor vreemdelingen die de Belgische nationaliteit verloren, maar kunnen ‘herkrijgen’. Volgens Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is niet aan de voorwaarden voor herkrijging uit artikel 24 Wetboek Belgische nationaliteit (WBN) voldaan. De RvV verduidelijkt dat de DVZ alleen de voorwaarden die de Verblijfswet oplegt mag controleren. Dit impliceert dat het niet aan DVZ is om de voorwaarden van het WBN te onderzoeken.

 • 28 september 2023

  Op 9-6-2024 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Belgische federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Belgische regionale gewest- en gemeenschapsparlementen. Unieburgers kunnen niet stemmen voor de Belgische parlementen. Zij kunnen wel stemmen voor het Europese Parlement, nl. voor kandidaten op de Belgische lijsten. In dit artikel beschrijven we de voorwaarden waaronder dat kan, mits ze zich inschrijven ten laatste op 31-3-2024. Op 13-10-2024 zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezing kunnen bepaalde Europese én niet-Europese burgers zich ook inschrijven (ten laatste op 31-7-2024) om mee te stemmen.

 • 27 september 2023

  Op 27-2-2023 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. De RvV wijst op een reëel risico op detentie en de tekortkomingen van detentiecentra in Malta. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet garanties vragen aan de Maltese autoriteiten om te voorkomen dat de verzoeker om internationale bescherming (VIB) bij overdracht wordt onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandeling.

 • 27 september 2023

  Op 29 juni 2023 veroordeelt de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Franstalig) de Belgische staat en Fedasil ten gronde voor fouten in het kader van de asiel- en opvangcrisis. Eerder, in een beschikking van 19 januari 2022, veroordeelde dezelfde rechtbank de Belgische staat en Fedasil al in kort geding. De rechtbank stelt dat het recht op asiel en het recht op opvang sinds die beschikking verder geschonden werd. Daarnaast brengen de Belgische staat en Fedasil de fundamenten van de rechtsstaat in gevaar door rechterlijke uitspraken niet te respecteren. Zo begaat België een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 27 september 2023

  Het Vlaams Decreet van 10-2-2023 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 21-4-2023 voegen een specifiek normenkader rond de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten toe aan de Vlaamse Codex Wonen en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Hiermee kunnen steden en gemeenten lokaal beleid voeren. Zowel Belgen, als Unieburgers als derdelanders kunnen onder het begrip 'arbeidskracht' vallen zowel bij een tewerkstelling in België als bijvoorbeeld in een buurland. Deze regelgeving treedt in werking op 1-10-2023.

 • 22 september 2023

  Verzoekers om internationale bescherming (VIB) krijgen een eerste attest van immatriculatie (AI) dat 4 maanden geldig is vanaf hun verzoek om internationale bescherming. Dit volgt uit artikel 74 en 75 van het Verblijfsbesluit. Tot nu werden deze AI's telkens met 4 maanden verlengd. Sinds 14-7-2023 verlengen gemeenten deze AI’s telkens met 8 maanden tenzij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een andere instructie geeft. Dit volgt uit een (niet-publiek) bericht van de DVZ aan de gemeenten. Het is onduidelijk of voor deze praktijk wel een wettelijke basis is.

 • 22 september 2023

  Dienst Vreemdelingenzaken moet rekening houden met inkomsten uit studentenarbeid wanneer hij de bestaansmiddelen voor een zoekjaar als afgestudeerd student individueel beoordeelt. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 27-9-2022.

 • 22 september 2023

  De Raad van State schorst op 13-9-2023 in arrest 257.300 de beslissing van de staatssecretaris om alleenstaande mannelijke asielzoekers tijdelijk niet meer op te vangen.

 • 22 september 2023

  In tegenstelling tot eerder bericht gaat de geplande stijging van de leeflonen op 1 oktober niet door. De POD MI heeft de omzendbrief van 15 september 2023 inzake de aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 oktober 2023 offline gehaald. De bedragen vanaf 1 juli 2023 blijven dus van toepassing. Onze websitepagina's zijn hieraan aangepast.

   

 • 1 september 2023

  Vanaf 1-9-2023 geldt een nieuwe knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolde beroepen in Vlaanderen. Voor deze beroepen is er een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart in het Vlaams gewest.

 • 1 september 2023

  Op 7-7-2023 trad een nieuwe omzendbrief over het referentieadres voor daklozen in werking. Daarin wordt de bevoegdheidsafbakening tussen het OCMW en de gemeente toegelicht naast enkele vereenvoudigde administratieve formaliteiten. Zo verhindert een inschrijving in de bevolkingsregisters die niet langer overeenstemt met de werkelijkheid het OCMW niet langer om een referentieadres toe te kennen. De omzendbrief voorziet ook in een aantal nieuwe attesten om de samenwerking tussen OCMW en gemeente vlot te doen verlopen.

 • 31 augustus 2023

  Vanaf 1-9-2023 moeten inburgeraars in Vlaanderen betalen voor een opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) en de nieuwe NT2-test, en voor de lessen maatschappelijke oriëntatie (MO) en de MO-test. De regelgevingen inzake volwassenenonderwijs en inzake inburgering voorzien bepaalde vrijstellingen, verminderingen en terugbetalingen voor rechthebbende inburgeraars met een sociaal-economisch kwetsbaar profiel, maar sloten verplichte inburgeraars daarvan uit. Een aantal organisaties, waaronder NT2-scholen, vocht dat aan. Het Grondwettelijk Hof (GwH) arrest nr. 115 van 20-7-2023 stelde een onevenredig verschil in behandeling en een schending van de Grondwet vast, en vernietigt de relevante bepalingen in het decreet volwassenenonderwijs. Dat heeft tot gevolg dat de sociale correcties die voorzien zijn voor sommige rechthebbende inburgeraars ook gelden voor dezelfde verplichte inburgeraars. Zowel rechthebbende als verplichte inburgeraars in Vlaanderen moeten dus vanaf 1-9-2023 betalen behalve als zij een sociale vrijstelling, vermindering of terugbetaling kunnen inroepen. Het GwH-arrest geldt voor de NT2-lessen en -test en wordt analoog toegepast voor de MO-lessen en -test.

 • 31 augustus 2023

  De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vernietigde op 9-6-2023 in arrest 290.058 een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) omdat niet duidelijk is of het gebruik van Microsoft (MS) Teams voor het videoverhoor conform is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Hierdoor is de vertrouwelijkheid zoals voorgeschreven in het koninklijk besluit van 11 juli 2003 niet voldoende gewaarborgd. In een later arrest 291.490 van 4-7-2023 oordeelt de RvV dat de aanvullende maatregelen bij het videoverhoor het vertrouwelijk karakter van het persoonlijk onderhoud wel kunnen waarborgen. De rechtspraak lijkt verdeeld.

Pagina's