3 augustus 2022

We gaven onze eerdere nieuwspagina “Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban” een update. We wijzigden ook de structuur. In dit huidige nieuwsbericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We actualiseerden de volgende titels en informatie:

 • 1.1.1. Praktisch verloop visumaanvraag - a) Afghaanse documenten verkrijgen, c) Indiening verbljifsaanvraag: Plaats en wijze van indiening, Verloop indiening, f) Afleveren visum
 • 1.1.2. Visum gezinshereniging - a) Flexibiliteit vereiste documenten?
 • 1.2.1. Behandeling van dossiers internationale bescherming
 • 2.5. Standpunt Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie Afghaanse documenten

1. Documenten Afghaanse ambassade België

De Afghaanse ambassade in België levert bepaalde documenten af, nl. geboorteaktes, attesten van nationaliteit en akten van gewoonterecht (attest Afghaanse ambassade van 24 mei2022). Voorlopig zou de ambassade nog altijd geen paspoorten kunnen afleveren. 

2. Indiening visumaanvraag Iran

Het was lange tijd zeer moeilijk om een visumaanvraag in te dienen bij de Belgische diplomatieke post in Teheran (Iran). Op 08 juli2022 liet de staatssecretaris voor Asiel en Migratie weten dat de algemene richtlijnen die gelden voor alle posten nu ook van toepassing zijn voor de visumaanvragen van Afghanen in Teheran (zie nota van Myria van 19 juli 2022).

Deze richtlijnen zijn de volgende:

 • Als de aanvrager wettig verblijft in Iran (lang verblijf), kan hij de aanvraag bij de Belgische diplomatiek in Teheran indienen. Dit stelt DVZ op zijn website.
 • Familieleden van begunstigden van internationale bescherming in België kunnen de aanvraag voor een visum gezinshereniging in om het even welke Belgische diplomatieke post indienen, en dus ook in Teheran. Dit stelt DVZ op zijn website.
 • In zeer uitzonderlijke gevallen, kunnen Afghaanse familieleden van Belgen of Afghanen met een ander verblijfsrecht in België, hun aanvraag voor een visum gezinshereniging of een humanitair visum indienen bij een andere Belgische diplomatieke post indien zij kunnen aantonen dat zij zich onmogelijk naar Islamabad kunnen begeven (individuele beoordeling). Hiervoor moet op voorhand de Belgische diplomatieke post worden gecontacteerd. De diplomatieke post kan bij twijfel het advies vragen van DVZ.
 • Voor de indiening van humanitaire visa, zie de specifieke webpagina’s hierover.

Omwille van technische problemen, een gebrek aan capaciteit, en moeilijkheden in de werking van VFS Teheran, zijn er echter veel praktische belemmeringen bij het indienen van de aanvraag.  

3. Geen “walk-in” procedure meer bij VFS in Pakistan

De walk-in procedure zou al enige tijd niet langer van toepassing zijn. Er moet dus op voorhand een afspraak worden gemaakt.  

4. Geen visumsticker in paspoort afgeleverd door Taliban-regime

Indien het visum werd aangevraagd met een paspoort afgeleverd na 15 augustus 2021 door het nieuwe regime en DVZ neemt een positieve beslissing, zal de visumsticker niet worden aangebracht in het paspoort. Een doorlaatbewijs (‘laissez-passer’) zal dan worden afgeleverd, met daarop de visumsticker. De laissez-passer kan enkel aan de aanvrager zelf worden afgeleverd, niet via een derde. 

5. Standpunt DVZ of RvV omtrent vereiste documenten

Voor visumaanvragen gezinshereniging moeten bepaalde documenten worden toegevoegd aan de aanvraag. Door de moeilijkheden om bepaalde documenten in Afghanistan te verkrijgen, is dit niet altijd mogelijk. DVZ en de RvV hebben zich uitgesproken over het ontbreken van het celibaatsattest en het uittreksel uit het strafregister:

 • Attest van celibaat: DVZ liet begin april 2022 aan Myria weten dat wanneer dit document niet kan worden voorgelegd, het bewijs van ongehuwde staat op een andere manier kan gebeuren, bijvoorbeeld door middel van een ondertekende verklaring op eer (zie nota Myria van 19 juli 2022).
 • Uittreksel strafregister: Het standpunt van DVZ hieromtrent is nog niet duidelijk (zie nota Myria van 19 juli 2022). In een arrest van 14 juni 2022 (nr. 274.047) beslist de Raad voor vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat het ontbreken van een uittreksel uit het strafregister niet noodzakelijk mag leiden tot een weigering van de aanvraag. 

6. Opnieuw beslissingen CGVS sinds 24/05/2022

In een arrest van 31 maart 2022 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een weigeringsbeslissing van het CGVS over een asielaanvraag van een Afghaan geannuleerd. De RvV sprak zich hierbij uit over het nieuwe beleid van het CGVS over Afghaanse asielaanvragen. Lees hierover meer in ons nieuwsbericht ‘RvV: CGVS onderzoekt onvoldoende volgend verzoek om internationale bescherming Afghanistan na machtsovername Taliban’. Volgend op dit arrest heeft het CGVS tijdelijk de behandeling van Afghaanse dossiers opgeschort. Sinds 24 mei 2022 worden de dossiers opnieuw behandeld (zie nieuwsbericht CGVS). Het CGVS bevestigt het beleid dat geldt sinds maart 2022. 

7. Standpunt Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie Afghaanse documenten

De Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand van de FOD Justitie geeft het volgende advies omtrent bepaalde Afghaanse documenten:

 • Een Afghaanse taskara is geen akte van burgerlijke stand. Het is bijgevolg niet mogelijk om op basis van een taskara de afstamming te bepalen of te wijzigen.
 • Ook consulaire attesten zijn geen aktes van burgerlijke stand. Ze zijn wel geldig voor een huwelijksaangifte, een nationaliteitsaanvraag en een erkenning van een kind.
 • Een bevestiging op eer voor de rechtbank van een huwelijk is ook geen akte van burgerlijke stand. Bovendien kan je er niet uit afleiden dat de grond- en vormvoorwaarden voor het huwelijk vervuld zijn.
 • Een huwelijkscertificaat of het groene huwelijksboekje is wel een akte van burgerlijke stand op voorwaarde dat het certificaat conform is.
 • Een geboortecertificaat (birth registration card of birth certificate) is wel een akte van burgerlijke stand op voorwaarde dat dit document afgeleverd werd door de ACCRA (Afghan Central Civil Registration Authority) of de NSIA (National Statistics Information Authority).