Nieuws

print
 • 12 december 2013

  Vanaf 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uit. Het elektronisch identiteitsbewijs (eID) vervangt de SIS-kaart. Wie geen elektronische vreemdelingenkaart of ander eID heeft, ontvangt een isi+ kaart.

 • 9 december 2013

  Het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2014 voor de Vlaamse overheid is goedgekeurd.

 • 25 november 2013

  In arrest nr. C-4/11 van 14 november 2013 (Duitsland tegen Kaveh Puid) oordeelt het Hof van Justitie dat een Lidstaat die een asielzoeker niet naar de volgens de Dublin II Verordening verantwoordelijke Lidstaat kan terugsturen omdat hij er het risico zou lopen op onmenselijke behandeling, niet direct verplicht is om zelf deze asielaanvraag te behandelen. De staat moet eerst nagaan of er geen andere Dublin Lidstaat verantwoordelijk is. 

 • 25 november 2013

  Op 22 oktober 2013 publiceerde het UNHCR een nieuwe update van haar aanbevelingen voor bescherming van mensen die uit Syrië vluchten: “International Protection Considerations with regard to people

 • 25 november 2013

  Op 7 november 2013 oordeelde het Hof van Justitie in zaken C-199/12, C-200/12 en C-201/12 (X, Y en Z tegen Nederland) dat homoseksuelen een specifieke sociale groep zijn, en dat van een homoseksuele asielzoeker niet gevraagd mag worden dat hij in zijn land van herkomst zijn geaardheid geheim houdt of zich terughoudend opstelt om vervolging te voorkomen. Anderzijds oordeelt het Hof dat de loutere strafbaarstelling van homoseksuele handelingen op zich niet beschouwd wordt als een daad van vervolging. Dat is wel zo als het land van herkomst een gevangenisstraf daadwerkelijk toepast.

 • 25 november 2013

  Op 14 november 2013 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) België voor de opsluiting van asielzoekers, omdat het beroep tegen de opsluiting te lang aansleept.

 • 22 november 2013

  De Vlaamse Regering heeft op 22 november 2013 de oprichting van het EVA Integratie en Inburgering goedgekeurd.

 • 21 november 2013

  In arrest C-297/12 van 19 september 2013 verduidelijkt het Hof van Justitie de draagwijdte van artikel 11, lid 2 van de terugkeerrichtlijn, over de duur van een inreisverbod. Daarnaast gaat het Hof

 • 20 november 2013

  Volgens de nieuwe omzendbrief van 26 september 2013 komen twee extra categorieën vreemdelingen in aanmerking voor een Belgisch reisdocument: Tibetanen die geboren zijn in Nepal, en subsidiair beschermden met een tijdelijk verblijfsrecht. Daarnaast zegt de rechtbank van Brussel dat ook erkende staatlozen met een beperkte verblijfsvergunning recht hebben op een Belgisch reisdocument.

 • 19 november 2013

  Een Armeniër wiens medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) was geweigerd, kreeg geen levertransplantatie. Als gevolg hiervan is hij overleden.

 • 19 november 2013

  Sinds 25 oktober 2013 is de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg van kracht. Deze richtlijn legt het wettelijk kader vast zodat patiënten van een EU-lidstaat naar een andere lidstaat kunnen gaan voor geplande medische zorg. Nationale contactpunten moeten daar de nodige informatie voor geven. Voor sommige zorgen moet het ziekenfonds van het EU-land waar je verzekerd bent een voorafgaande toestemming geven.

 • 30 oktober 2013

  Sinds midden oktober 2013 kent de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) pas na een periode van 5 jaar een machtiging tot verblijf voor onbepaalde duur toe. Deze verstrenging geldt in alle situaties waar DVZ een discretionaire bevoegdheid heeft. De DVZ bevestigt dit nieuw beleid in een e-mail.

 • 29 oktober 2013

  De Europese Verordening nr. 610/2013 van 26 juni 2013 wijzigt onder meer het Schengenverdrag, de Schengengrenscode en de Visumcode. De wijzigingen traden in werking op 18 oktober 2013.

  De Verordening herdefinieert het begrip kort verblijf voor derdelanders, visumplichtig of niet, in de Schengenzone. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de toegestane termijn voor het kort verblijf.

 • 29 oktober 2013

  Hoe en waarom schakelen dienst- en hulpverleningen sociaal tolken en vertalers in?

 • 29 oktober 2013

  De nieuwe beleidsbrief Inburgering en Integratie van Vlaams minister Geert Bourgeois is gepubliceerd op de website van het Vlaams Parlement. Ze bevat de beleidsprioriteiten voor 2013-2014.

 • 29 oktober 2013

  In 2014 plannen veel organisaties en verenigingen activiteiten om 50 jaar migratie naar België onder de aandacht te brengen.  Op de internetdatabank UiT in Vlaanderen kan je ze vanaf 1 november opz

 • 28 oktober 2013

  In haar instructie van 23 september 2013 breidt Fedasil de doelgroep uit die wordt toegewezen aan een open terugkeerplaats. De instructie wijzigt ook de termijn waarover de bewoner van een opvangstructuur beschikt om naar de terugkeerplaats te gaan. Tenslotte is ook het type-document voor het terugkeertraject aangepast.

  Deze instructie vervangt de instructie van 13 juli 2012, en treedt in werking op 21 oktober 2013.

 • 25 oktober 2013

  Vanaf 4 november 2013 geldt de nieuwe instructie die Fedasil verstuurde op 15 oktober 2013.

 • 25 oktober 2013

  Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft de veiligheidssituatie in Baghdad, Irak, de afgelopen maanden geëvalueerd, en kwam tot de volgende conclusie:

 • 25 oktober 2013

  Een nieuwe brochure geeft een antwoord op vragen van lokale ambtenaren en bestuurders.

 • 16 oktober 2013

  Je vindt in 'Extra informatie' de presentaties terug van de sprekers op de studiedag van Kruispunt M-I op vrijdag 11 oktober 2013.

 • 11 oktober 2013

  De VGC steunt projecten die de integratie, participatie en emancipatie van Brusselaars met een migratieachtergrond stimuleren.

 • 8 oktober 2013

  Vanaf 3 oktober 2013 zijn de wet van 2 juni 2013 en twee omzendbrieven in werking getreden. We geven een overzicht van wijzigingen in de criteria, procedure, controle en sancties bij het aangaan van een huwelijk of een wettelijke samenwoning. De ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt er belangrijke opdrachten bij.

 • 7 oktober 2013

  Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) lanceert de EU-subsidiegids 2014-2020. Deze digitale publicatie maakt Vlaamse organisaties, overheden en bedrijven wegwijs in het doolhof van Europese steun.  

 • 7 oktober 2013

  In de omzendbrief van 30 augustus 2013 vraagt DVZ aan de gemeenten om vreemdelingen te schrappen uit de bevolkingsregisters zodra DVZ een negatieve verblijfsbeslissing neemt, ook als er nog een schorsend beroep (met bijlage 35) isDit nieuwsbericht bevat een kritische analyse en bundelt de gevolgen voor OCMW-steun, werk, inburgering, ziekteverzekering, sociale huisvesting, Belgische nationaliteit, ...

Pagina's