23 november 2022

Op 29 april 2022 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de vluchtelingenstatus toe aan een Salvadoraanse vrouw die het slachtoffer is van huiselijk geweld. De Raad acht het namelijk niet redelijk om aan te nemen dat de Salvadoraanse autoriteiten haar konden beschermen. “Getrouwde vrouwen in El Salvador die niet in staat zijn om hun relatie te verlaten” zijn een herkenbare, specifieke sociale groep. Dit kan de basis kan zijn voor een nood aan internationale bescherming.

Met kinderen op de vlucht voor gewelddadige echtgenoot

Een vrouw van Salvadoraanse nationaliteit ontvluchtte El Salvador samen met haar drie kinderen wegens haar gewelddadige echtgenoot. Via Spanje vloog ze door naar België waar ze een verzoek om internationale bescherming deed. Het CGVS besloot echter om haar de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren.

Sociale groep van “getrouwde vrouwen in El Salvador niet in staat om hun relatie te verlaten”

In El Salvador komt discriminatie en geweld tegen vrouwen vaak voor, voornamelijk huiselijk geweld. Er is een hoge graad van femicide. Geweld thuis en geweld door bendeleden zijn de belangrijkste vormen van geweld tegen vrouwen. De Raad meent dat er in El Salvador geen systematische vervolging van vrouwen is. Er is geen sprake van een groepsvervolging want vrouwen in El Salvador vormen in het algemeen geen groep die het voorwerp is van een groepsvervolging. ‘Getrouwde vrouwen in El Salvador die niet in staat zijn om hun relatie te verlaten’ zijn wel een herkenbare, specifieke sociale groep. Dit kan de basis zijn voor een nood aan internationale bescherming.

Hulp van Salvadoraanse overheid?

Verder is er de vraag of verzoekster geen hulp kon zoeken bij de autoriteiten van haar land. Artikel 48/5, §2, lid 2 Verblijfswet stelt dat deze bescherming doeltreffend en niet van tijdelijke aard moet zijn. In El Salvador heerst een cultuur van machismo en familiaal geweld. Vaak reageren autoriteiten niet op verzoeken om hulp bij huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen is er normaal en het wordt getolereerd. Dat verzoekster in een eerdere zaak wel kon rekenen op een redelijke overheidsbescherming, betekent echter niet automatisch dat ze later opnieuw deze bescherming kan inroepen gezien de psychologische maar ook fysieke tol die het van haar vergde. In de context in El Salvador is het voor een vrouw die slachtoffer is van huiselijk geweld uiterst moeilijk om hiervoor een klacht in te dienen. De RvV houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van verzoekster en neemt aan dat er gegronde redenen zijn waarom niet van verzoekster kan worden verwacht dat zij zich tot de Salvadoraanse overheden wendt om bescherming te vragen. De Raad kent de vluchtelingenstatus toe aan de verzoekende partij.