9 juli 2018

Vanaf 1 augustus 2018 wordt de bevoegdheid van de minister van Justitie om een voornaamswijziging te doen, overgedragen aan de ambtenaar van burgerlijke stand (ABS). De bevoegdheid om een familienaam te wijzigen, blijft wel bij de minister van Justitie.

De Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht wijzigt onder meer de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en treedt in werking op 1 augustus 2018. 

Procedure

Een persoon die zijn voornaam wil veranderen, kan een verzoek indienen:

  • bij de ABS van de gemeente waar hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister,
  • als hij in het buitenland verblijft en niet is ingeschreven in de registers: bij de ABS van de gemeente waar hij laatst was ingeschreven ,
  • als hij niet is ingeschreven in Belgë en niet in het buitenland verblijft: bij de ABS van het eerste district van Brussel.

De ambtenaar van  burgerlijke stand kan, na controle van de gerechtelijke antecedenten van de betrokkene, de voornaamsverandering toestaan op voorwaarde dat:

  • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring en
  • de voornaamswijziging de verzoeker of derden niet kan schaden. In geval van ernstige twijfel mag de ambtenaar het advies van het parket vragen.

Binnen de drie maanden na het verzoek schrijft de ambtenaar van burgerlijke stand die de voornaamswijziging toestaat, dit in zijn registers over. De voornaamsverandering heeft gevolg op de datum van overschrijving.

Als de ambtenaar van burgerlijke stand de voornaamswijziging weigert, kan de verzoeker binnen de dertig dagen na kennisgeving van de weigering een beroep instellen bij de familierechtbank.

Transgenders

Transgenders kunnen ook een verzoek tot voornaamswijziging doen. Voor hen volstaat een verklaring op eer dat hun geslacht in hun geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit, die ze bij hun verzoek te voegen.

Kostprijs procedure

De gemeente kan een retributie vragen voor de procedure tot voornaamswijziging. Aan transgenders mag maar maximum 10% van de vastgelegde retributie gevraagd worden.