25 september 2013

Op 22 augustus 2013 zijn in het Belgisch Staatsblad een groot aantal wijzigingen met betrekking tot de asielprocedure en het asielrecht gepubliceerd. Enkele wijzigingen zijn een gevolg van de omzetting van de Asielkwalificatie Richtlijn (Richtlijn 2011/95/EU) en de Asielprocedure Richtlijn (Richtlijn 2005/85/EG).

 
Het verloop van de asielprocedure wijzigt ondermeer bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

 

De wijzigingen traden in werking op 1 september 2013.

 
Wijzigingen in KB asielprocedure bij DVZ van 11 juli 2003: 

  • Artikel 5 en artikel 16 van het KB wordt gewijzigd in die zin dat de vragenlijst die je bij een eerste asielaanvraag moet invullen nu bij DVZ, met hulp van de ambtenaar en een tolk, moet ingevuld worden, en niet langer nadien kan nagestuurd worden.
  • DVZ mag daarnaast bij een nieuwe asielaanvraag enkel noteren wat volgens de asielzoeker nieuwe elementen zijn (dat “volgens de asielzoeker” moet vermijden dat DVZ zelf een oordeel velt).
  • Hoofdstuk X wordt nu ook van toepassing op de gezinnen vermeld in artikel 74/9 van de Verblijfswet. Indien de vreemdeling die op een bepaalde plaats wordt vastgehouden en waarvan de verwijderingsmaatregel imminent is, opnieuw asiel aanvraagt dan kan een schriftelijke verklaring over de nieuwe elementen een mondeling gehoor vervangen. Die verklaring wordt dan naar het CGVS gestuurd. Zij hebben dan 2 werkdagen om hierover te beslissen (inoverwegingname of ook direct ten gronde)

Wijzigingen in KB rechtspleging bij CGVS van 11 juli 2003:

  • Artikel 6 voorziet dat de asielzoeker minstens één maal opgeroepen wordt voor gehoor bij het CGVS wordt aangevuld met een §2 die hierop een uitzondering voorziet. Wanneer het om de beoordeling van nieuwe elementen bij een meervoudige asielaanvraag gaat, is het CGVS niet verplicht de asielzoeker te horen hierover indien zij op basis van de verklaring opgemaakt bij DVZ een beslissing kan nemen. Indien de nieuwe elementen in overweging worden genomen moet er wel een gehoor plaats vinden, tenzij er direct een positieve beslissing kan genomen worden.
  • Artikel 7 voorziet extra uitzonderingen op het principe dat het gehoor minstens 8 werkdagen na de oproeping moet plaatsvinden: voor asielzoekers uit een veilig land, asielzoekers die al het vluchtelingenstatuut hebben bekomen in een ander EU-land, asielzoekers die een meervoudige asielaanvraag hebben ingediend, en personen die onder artikel 52/2 Vw vallen, zal er slechts minstens 48 uur tijd moeten zijn na de oproeping. Dit is hetzelfde als voor asielzoekers die uit een EU land komen en zij die vastgehouden worden. Voor hen die in detentie (+ de gezinnen) een meervoudige asielaanvraag indienen, moet het slechts 24 uur op voorhand.
  • Artikel 19 §2 bepaalt voortaan expliciet dat de advocaat en de vertrouwenspersoon geen opmerkingen mogen geven tijdens het gehoor. Dit kan enkel na het gehoor.
  • Artikel 22 bepaalt nu dat de asielzoeker verplicht is om stukken in een vreemde taal te laten vertalen of toe te lichten tijdens het gehoor. Er staat nu dus expliciet in het KB dat het CGVS niet verplicht is om elk stuk integraal te vertalen. Ze mogen enkel de relevante elementen nagaan als deze voldoende zijn.
  • Artikel 23 §1, tweede lid laat nu ook toe dat de advocaat de originele stukken afgegeven aan het CGVS terugvraagt, mits machtiging van de asielzoeker.

Bron: de gepubliceerde wijzigingen van reglementering 

 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen