19 december 2016

Het KB van 6 november 2016 wijzigt het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Het nieuwe artikel bepaalt dat de Commissaris-Generaal zich in zijn beslissing kan baseren op informatie die een persoon of instelling hem telefonisch of via e-mail verstrekt. Uit het administratief dossier moet blijken waarom de persoon of instelling werd gecontacteerd. Het CGVS moet ook de redenen weergeven die toelaten de betrouwbaarheid van de persoon of de instelling te veronderstellen..

Wanneer het CGVS de informatie verkrijgt via e-mail, moet het de e-mails in schriftelijke vorm in het administratieve dossier opnemen met de naam van de gecontacteerde persoon, de contactgegevens en de datum van de e-mails. Het moet ook de relevante vragen en de relevante antwoorden opnemen, net als de activiteiten of de functie van de gecontacteerde persoon.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen