Nieuws

print
 • 20 november 2013

  Volgens de nieuwe omzendbrief van 26 september 2013 komen twee extra categorieën vreemdelingen in aanmerking voor een Belgisch reisdocument: Tibetanen die geboren zijn in Nepal, en subsidiair beschermden met een tijdelijk verblijfsrecht. Daarnaast zegt de rechtbank van Brussel dat ook erkende staatlozen met een beperkte verblijfsvergunning recht hebben op een Belgisch reisdocument.

 • 19 november 2013

  Een Armeniër wiens medische regularisatie-aanvraag (artikel 9ter Verblijfswet) was geweigerd, kreeg geen levertransplantatie. Als gevolg hiervan is hij overleden.

 • 19 november 2013

  Sinds 25 oktober 2013 is de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg van kracht. Deze richtlijn legt het wettelijk kader vast zodat patiënten van een EU-lidstaat naar een andere lidstaat kunnen gaan voor geplande medische zorg. Nationale contactpunten moeten daar de nodige informatie voor geven. Voor sommige zorgen moet het ziekenfonds van het EU-land waar je verzekerd bent een voorafgaande toestemming geven.

 • 30 oktober 2013

  Sinds midden oktober 2013 kent de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) pas na een periode van 5 jaar een machtiging tot verblijf voor onbepaalde duur toe. Deze verstrenging geldt in alle situaties waar DVZ een discretionaire bevoegdheid heeft. De DVZ bevestigt dit nieuw beleid in een e-mail.

 • 29 oktober 2013

  De Europese Verordening nr. 610/2013 van 26 juni 2013 wijzigt onder meer het Schengenverdrag, de Schengengrenscode en de Visumcode. De wijzigingen traden in werking op 18 oktober 2013.

  De Verordening herdefinieert het begrip kort verblijf voor derdelanders, visumplichtig of niet, in de Schengenzone. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de toegestane termijn voor het kort verblijf.

 • 29 oktober 2013

  Hoe en waarom schakelen dienst- en hulpverleningen sociaal tolken en vertalers in?

 • 29 oktober 2013

  De nieuwe beleidsbrief Inburgering en Integratie van Vlaams minister Geert Bourgeois is gepubliceerd op de website van het Vlaams Parlement. Ze bevat de beleidsprioriteiten voor 2013-2014.

 • 29 oktober 2013

  In 2014 plannen veel organisaties en verenigingen activiteiten om 50 jaar migratie naar België onder de aandacht te brengen.  Op de internetdatabank UiT in Vlaanderen kan je ze vanaf 1 november opz

 • 28 oktober 2013

  In haar instructie van 23 september 2013 breidt Fedasil de doelgroep uit die wordt toegewezen aan een open terugkeerplaats. De instructie wijzigt ook de termijn waarover de bewoner van een opvangstructuur beschikt om naar de terugkeerplaats te gaan. Tenslotte is ook het type-document voor het terugkeertraject aangepast.

  Deze instructie vervangt de instructie van 13 juli 2012, en treedt in werking op 21 oktober 2013.

 • 25 oktober 2013

  Vanaf 4 november 2013 geldt de nieuwe instructie die Fedasil verstuurde op 15 oktober 2013.

 • 25 oktober 2013

  Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft de veiligheidssituatie in Baghdad, Irak, de afgelopen maanden geëvalueerd, en kwam tot de volgende conclusie:

 • 25 oktober 2013

  Een nieuwe brochure geeft een antwoord op vragen van lokale ambtenaren en bestuurders.

 • 16 oktober 2013

  Je vindt in 'Extra informatie' de presentaties terug van de sprekers op de studiedag van Kruispunt M-I op vrijdag 11 oktober 2013.

 • 11 oktober 2013

  De VGC steunt projecten die de integratie, participatie en emancipatie van Brusselaars met een migratieachtergrond stimuleren.

 • 8 oktober 2013

  Vanaf 3 oktober 2013 zijn de wet van 2 juni 2013 en twee omzendbrieven in werking getreden. We geven een overzicht van wijzigingen in de criteria, procedure, controle en sancties bij het aangaan van een huwelijk of een wettelijke samenwoning. De ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt er belangrijke opdrachten bij.

 • 7 oktober 2013

  Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) lanceert de EU-subsidiegids 2014-2020. Deze digitale publicatie maakt Vlaamse organisaties, overheden en bedrijven wegwijs in het doolhof van Europese steun.  

 • 7 oktober 2013

  In de omzendbrief van 30 augustus 2013 vraagt DVZ aan de gemeenten om vreemdelingen te schrappen uit de bevolkingsregisters zodra DVZ een negatieve verblijfsbeslissing neemt, ook als er nog een schorsend beroep (met bijlage 35) isDit nieuwsbericht bevat een kritische analyse en bundelt de gevolgen voor OCMW-steun, werk, inburgering, ziekteverzekering, sociale huisvesting, Belgische nationaliteit, ...

 • 4 oktober 2013

  Het GwH arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 vernietigt een aantal bepalingen van de wet, interpreteert heel wat wetsbepalingen, en stelt een paar lacunes vast. Het GwH arrest nr. 123/2013 van dezelfde datum antwoordt op twee prejudiciële vragen. We geven een overzicht van de belangrijkste punten, en bespreken de concrete gevolgen.

 • 2 oktober 2013

  Je vindt er artikels over regularisatie-aanvragen 9bis en de toepassing van criteria, de rechtspositie van Turken in België en over vertrouwelijke info in het asieldossier (rechten van verdediging en de controle door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen).

 • 1 oktober 2013

  Na de ziekenhuizen ontvingen nu ook de OCMW’s een omzendbrief van de POD MI met meer info over de terugbetaling van medische kosten in MediPrima. Het gaat over de eerste fase van MediPrima die voor de OCMW’s op 1 oktober 2013 in werking is getreden.

 • 30 september 2013

  Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege kent een subsidie toe aan culturele initiatieven die georganiseerd worden naar aanleiding van 50 jaar migratiegeschiedenis.

 • 28 september 2013

  UNHCR heeft op 6 augustus 2013 nieuwe richtlijnen opgesteld over hoe asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers te beoordelen. Dit document vervangt de eerder opgestelde richtlijnen over Afghanistan van 17 december 2010. Deze richtlijnen interpreteren het Vluchtelingenverdrag en dit op basis van een evaluatie van onder meer de sociale, politieke, humanitaire situatie in Afghanistan.

 • 28 september 2013

  Fedasil sloot einde maart 2013 een samenwerkingsprotocol af met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Sinds midden mei 2013 worden gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf die OCMW-steun vragen en wiens behoeftigheid erkend wordt, systematisch voor opvang toegewezen aan het nieuwe open terugkeercentrum te Holsbeek.

  Fedasil werd nu al enkele keren veroordeeld omdat het bij deze toewijzing geen rekening hield met de specifieke situatie van deze families.

 • 28 september 2013

  De POD Maatschappelijke Integratie levert pedagogisch materiaal en modeldocumenten zodat de OCMW’s op 1 oktober 2013 kunnen starten met Mediprima. Verpleeginstellingen starten later 1 januari 2014. 

 • 28 september 2013

  (Bericht van 3 juli 2013) Na de vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen veroordeelt nu ook de Raad van State de beperkte invulling die de Dienst Vreemdelingenzaken  sinds meer dan een jaar gaf aan de medische regularisatie (artikel 9ter Verblijfswet). Sinds midden februari 2013 zou de DVZ zijn praktijk ondertussen hebben aangepast.

Pagina's