Raad van State
254.656
KB van 26 november 2021 tot wijziging van het KB van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dient gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen – videogehoor – gehoor op afstand – verzoek tot schorsing – UDN – persoon met ouderlijk gezag of voogd – vertrouwelijkheid - schorsing artikel 7 - verwerping voor het overige