Raad van State
157.452
Langdurige asielprocedure - verklaringen minister over regularisatiebeleid - aanvraag artikel 9, lid 3 Vw - onontvankelijk - BGV met vrijheidsberoving - UDN - arbitraire behandeling - rechtsonzekerheid - schorsing</Trefwoord>

Volgens de verweerder hebben de verklaringen van de minister aan het FAM geen bindend karakter en kan de DVZ de richtlijnen dan ook naar eigen goeddunken al dan niet toepassen. Een dergelijke institutionalisering van arbitraire administratie en rechtsonzekerheid is uiteraard ontoelaatbaar.