Raad van State
230.257
Gezinshereniging – art. 8 en 13 EVRM – art. 42 quater Vw. – recht om gehoord te worden – HvJ 11 december 2014, Khaled Boudjlida t. Préfet des Pyrénées-Atlantiques – hoorplicht – cassatie

Het recht om gehoord te worden heeft tot doel ervoor te zorgen dat de verwerende partij alle informatie heeft die nodig is om een bewuste beslissing te maken. Het is aan de verwerende partij om de vreemdeling uit te nodigen om gehoord te worden over de redenen die het onmogelijk zouden maken om een einde te stellen aan zijn verblijf, in het bijzonder wanneer deze beëindiging kadert in het licht van de in artikel 42quater, §1, derde alinea van de Vreemdelingenwet. Enkel een dergelijke uitnodiging biedt een effectieve en zinvolle mogelijkheid aan de vreemdeling om zijn standpunt kenbaar te maken. Het feit dat de vreemdeling de kans had om spontaan zijn argumenten aan de verweerder over te maken, volstaat niet om te voldoen aan het recht om gehoord te worden.