Raad van State
10.070
Echtgenoot van Belg – intrekking – verwerping RvV - art. 42quater Vw. – GwH 26 september 2013 – gebrek aan samenwoonst – geen intrekking voor echtgenoot of partner van unieburger – art. 42ter Vw. – art. 42quater Vw. –overweging B.36.8 – voorbehoud overeenstemming art. 13 § 1 Richtlijn 2004/38/EG – verzoeker valt niet binnen de werkingsfeer van de Richtlijn – niet-toelaatbaar

Artikel 42ter Vw. beoogt familieleden van unieburgers die zelf unieburger zijn. Artikel 42quater Vw. beoogt familieleden van unieburgers die zelf geen unieburger zijn.  

Het arrest nummer 121/2013 van het Grondwettelijk Hof maakt in overweging B.36.8 een voorbehoud met betrekking tot de zinssnede “of er is geen gezamenlijke vestiging meer” uit artikel 42ter, § 1, eerste lid, 4° Vw. Het Hof maakt dit voorbehoud niet met betrekking tot artikel 42quater. Het Hof wou met het voorbehoud verzekeren dat artikel 42ter Vw. in overeenstemming is met artikel 13, § 1 van Richtlijn 2004/38/EU. De situatie van de verzoekster valt niet onder de toepassing van de Richtlijn.