Raad van State
126.948
Asielaanvraag - verzwijgen eerdere aanvraag in Duitsland - weigering - terugkeer naar Syrië - tweede asielaanvraag - fraude eerste asielaanvraag - geen vertrouwen in Belgische asielinstanties - fraude - bevestigende beslissing tot weigering van verblijf - gebrekkige motivering - manifest foute appreciatie - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

Uit de bestreden beslissing zelf blijkt dat de tweede asielaanvraag van verzoeker geen leugens bevat omtrent vorige verblijven in Duitsland, maar daarentegen de leugens uit zijn eerste asielaanvraag tracht uit te leggen. Bijgevolg kon de verwerende partij niet op wettige wijze de tweede asielaanvraag als frauduleus beschouwen en op basis van die ene omstandigheid concluderen dat alle verklaringen van verzoeker ongeloofwaardig zijn.