Raad van State
149.873
Asielzoekers - Dublinverordening - België niet verantwoordelijk - terugname - procedure in UDN - moeilijk te herstellen ernstig nadeel - nadeel veroorzaakt door eigen handelswijze

De verzoekende partij en haar echtgenote hebben er zelf voor gekozen hun tweede asielaanvraag in een ander land in te dienen dan hun eerste asielaanvraag. Zij hebben ook onmiddellijk gewezen op hun eerste asielaanvraag zodat zij op dat ogenblik perfect een terugname door de asielinstaties van land Y konden verwachten. Het voorgehouden nadeel wordt derhalve veroorzaakt door de eigen handelwijze van de verzoekende partijen en niet door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing.