Raad van State
158.812
Irakese asielzoekers - Bijlage 26 quater - uitwijzing naar Griekenland - risico op refoulement - aanvraag tot schorsing in UDN - geen schorsing

De vrees van verzoekers dat hun asielaanvraag in Griekenland als "onderbroken" zou kunnen worden beschouwd wordt tegengesproken door de bevindingen van de verwerende partij. Overigens is een gebeurlijke "onderbreking" niet het gevolg van de bestreden beslissingen maar van hun asielaanvraag in Griekenland en van hun houding nadien aangezien zij, na het indienen van hun asielaanvraag in Griekenland, uit eigen beweging naar België zijn gekomen en hiermee de uitslag van hun aanvraag niet hebben afgewacht.