Raad van State
159.248
Richtlijn 2004/83 inzake minimumnormen voor de erkenning als vluchteling – geen directe werking voor verstrijken van omzettingstermijn

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor ze bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten om de vorm en middelen te kiezen. Een richtlijn heeft geen directe werking zolang de in de richtlijn gestelde termijn waarbinnen haar bepalingen in de nationale rechtsorde moeten worden ingevoerd, nog niet is verstreken.