Raad van State
162.246
Aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet - buitengewone omstandigheden - onontvankelijk - arbeidscontract onbepaalde duur - integratie - geen buitengewone omstandigheden - geen gebrekkige motivering

De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in de beslissing worden gelezen. Derhalve blijkt duidelijk waarom de door de verzoekende partij ingeroepen elementen geen "bijzondere omstandigheden" vormen die een aanvraag overeenkomstig artikel 9, lid 2 Vreemdelingenwet in de weg staan. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat de motieven van de bestreden beslissing niet draagkrachtig zijn.