Raad van State
165.469
Niet-inoverwegingname asielaanvraag - subsidiaire bescherming - geen nieuwe elementen -beschrijving toestand land van herkomst - nieuw element - schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

Verzoeker heeft elementen ingeroepen die aanleiding kunnen geven tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Zoals uit de Memorie van Toelichting blijkt, kunnen deze elementen op het eerste gezicht worden beschouwd als zijnde nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8 Vreemdelingenwet.