168.793
Tsjetsjeense asielzoekster - Polen - Dublinverordening - eenheid van gezin - psychologische problemen - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

Ingevolge artikel 16.2 Dublinverordening kan België op elk moment beslissen om toch een asielaanvraag te behandelen, ook wanneer zij daartoe niet verplicht is ingevolge de internationale criteria. Verzoekster heeft de toepassing gevraagd van deze bepaling omwille van haar psychologische toestand. In zijn beslissing hield de verwerende partij geen rekening met een medisch rapport voorgelegd door verzoekster, noch met een document van Artsen Zonder Grenzen over de psychologische hulp voor Tsjetsjeense asielzoekers in Polen. Bovendien verklaart de verwerende partij niet waarom hij een attest van een psycholoog niet in overweging nam om de enkele reden dat het was opgesteld door een psycholoog en niet door een psychiater, temeer nu hij zelf voorstelde om over te gaan tot een psychologische expertise. Bovendien werd nog geen beslissing genomen over de asielaanvraag van haar echtgenoot, waardoor ze bij uitwijzing gescheiden zou worden van haar gezin.