Raad van State
178.831
Cassatieberoep - geen erkenning als vluchteling - geen subsidiaire bescherming - divergenties en weglatingen - weerlegd door verzoeker - geen bewezen vrees voor vervolging wegens toebehoren aan een sociale groep - intellectuele Hutu familie - strijdigheid met administratief dossier - geen afdoende motivering - cassatie

De motivering van het bestreden arrest vormt geen antwoord op de argumenten aangehaald door verzoeker. Bijgevolg schendt het arrest artikel 39/65 Vreemdelingenwet. Het motief dat verzoeker niet bewijst dat hij een vrees heeft voor vervolging wegens het behoren tot een sociale groep, wordt tegengesproken door het administratief dossier.