Raad van State
2097
Cassatieberoep – rechtsmacht RvV in asielzaken – geen volle rechtsmacht – kennelijk ongegrond – beroep ontoelaatbaar

Krachtens artikel 39/2 § 1 Vreemdelingenwet kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissingen van de commissaris- generaal voor de vluchtelingen en staatlozen bevestigen, hervormen, vemietigen wegens een substantiële onregelmatigheid, of vernietigen omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kan komen tot de bevestiging of hervorming zonder hiertoe aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. De Vreemdelingenwet maakt het de partijen bovendien mogelijk onder bepaalde voorwaarden "nieuwe gegevens" ter kennis van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te brengen. De Rand voor Vreemdelingenbetwistingen kan tenslotte de beslissing van de commissaris-generaal vemietigen en voor een nieuw onderzoek naar de commissaris-generaal terugsturen indien hij van oordeel is dat hij de zaak niet ten gronde kan onderzoeken omdat hij niet beschikt over bepaalde essentiële gegevens en waarvoor het nodig is aanvullende onderzoeksmaatregelen te bevelen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen neemt derhalve kennis van het geschil in zijn volledigheid zodat het gaat om een beroep met volle rechtsmacht.