Raad van State
190.417
Aanvraag art. 9ter Vreemdelingenwet – onontvankelijk –geen identiteitsdocument – art. 9ter § 1, lid 3 Vreemdelingenwet – begrip “definitieve beslissing” – bevestigende beslissing tot weigering van verblijf van het CGVS – hangend annulatieberoep bij de RvS - definitieve beslissing - beroep bij RvV – definitieve beslissing – verwerping beroep – cassatieberoep – beslissing niet meer vatbaar voor beroep - hangend annulatieberoep bij de RvS tegen bevestigende beslissing tot weigering van verblijf – geen definitieve beslissing – cassatie

Een definitieve beslissing is een beslissing die niet meer vatbaar is voor een beroep. In casu maakt de bevestigende beslissing tot weigering van verblijf van het Commissariaat-Generaal het voorwerp uit van een hangend annulatieberoep bij de Raad van State. Bijgevolg is het middel gegrond.