Raad van State
194.962
Aanvraag verblijf (oud) artikel 9 derde lid VW - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - zelfde elementen tijdens eerdere asielprocedure - artikel 3 EVRM vs artikel 1 Vluchtelingenverdrag - verschillend toepassingsgebied - cassatie verworpen

Het toepassingsgebied van artikel 1 van het Verdrag van Genève is verschillend van het toepassingsgebied van artikel 3 EVRM en van artikel 3.1 van het Anti-folterverdrag. In sommige gevallen kan volstaan worden met een verwijzing naar de asielprocedure indien de ingeroepen argumenten dezelfde zijn en de asielaanvraag bedrieglijk werd bevonden. De feiten dienen echter op hun gegrondheid onderzocht te worden en een loutere verwijzing naar de asielprocedure volstaat niet, indien de beslissing van het CGVS stelt dat de ingeroepen motieven geen aanknopingspunten vertonen met de criteria van het Verdrag van Genève. In casu blijkt uit de motivering dat de feiten wel ten gronde werden onderzocht in de beoordeling van de aanvraag van machtiging tot verblijf. Het beroep wordt verworpen