Raad van State
195.237
Aanvraag gezinshereniging met ouders van Belgische nationaliteit – weigering van vestiging met BGV – annulatieberoep bij RvV – annulatieberoep verworpen – verzoekers zijn geen EU-onderdaan – Richtlijn 2004/38/EG niet van toepassing – niet voldaan aan voorwaarden voor gelijkstelling bepaald in art. 40§6 Vreemdelingenwet – bestreden arrest was gemotiveerd – cassatieberoep verworpen

De verzoekers hebben zelf niet de nationaliteit van een EU-lidstaat en vallen als dusdanig niet onder het toepassingsgebied van richtlijn 2004/38/EG. Zij dienden een vestigingsaanvraag in, in functie van een Belgische ouder die uiteraard over een verblijfsrecht in België beschikt. De aanvraag heeft dus geen betrekking op de verblijfstoestand van de ouder zelf. Er is dus geen aanknopingspunt met de richtlijn 2004/38/EG. De nationale wetgever en rechter zijn als enige bevoegd om te bepalen in welke mate en onder welke voorwaarden het communautair recht van toepassing is op interne situaties (HvJ 18 oktober 1990 inzake Dzodzi / Belgische Staat). In het bestreden arrest wordt gemotiveerd waarom de door verzoekers aangevoerde Europese rechtspraak in casu geen toepassing kan vinden. Het cassatieberoep wordt verworpen