Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
248.812
Gezinshereniging – wettelijk samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – (fictieve) moeder/zoon relatie – geen liefdesrelatie – art. 40bis, § 2, 2° Vw. – samenlevingsproject dat vergelijkbaar is met dat van echtgenoten – GwH 28 januari 2021, nr. 13/2021 – huwelijksbeletsel – niet kennelijk onredelijk - verwerping