Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
223.830
Gezinshereniging – familielid van een Unieburger – art. 40bis Vw. – weigering door gemeente – geen paspoort met geldig inreisvisum voorgelegd - art. 8 EVRM - verwerping