Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
210.809
BGV – inreisverbod – 8 jaar – art. 74/11 Vw. – specifieke omstandigheden van het geval – werk als internationaal vrachtwagenchauffeur – impact op werk verzoeker - vernietiging

Artikel 74/11 van de vreemdelingenwet stelt dat de duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval.

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de vragenlijst die door de verzoekende partij werd ingevuld naar aanleiding van de verplichting tot horen van de verzoekende partij.

 

(…)

 

Waar de verzoekende partij ook nog stelt dat zij een vrachtwagenchauffeur is van internationale transporten, blijkt dat zij dit inderdaad heeft meegedeeld aan de verwerende partij. Op dit punt kan de Raad de verzoekende partij wel volgen waar zij stelt dat een inreisverbod van 8 jaar een immense impact heeft op haar werk aangezien dit grensoverschrijdend vrachtverkeer nagenoeg onmogelijk maakt. Dit is wel degelijk een relevant element dat in aanmerking diende te worden genomen door de verwerende partij bij het bepalen van de duur van het inreisverbod. Een schending van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet wordt op dit punt aannemelijk gemaakt