Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
278.701
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – taliban – geen nieuw gehoor door CGVS na machtsovername – ex-nunc onderzoek – mogelijkheid om in verzoekschrift, aanvullende nota of ter terechtzitting invloed van machtsovername op persoonlijke situatie te duiden - terugkeer vanuit Europa niet automatisch aanleiding voor gegronde vrees voor vervolging – westerse waarden en normen – verwestering – nodige voorzichtigheid – geen sociale groep – (toegeschreven) politieke of religieuze overtuiging – individueel onderzoek – machtsovername niet enige oorzaak van verslechterde socio-economische situatie – multidimensionale crisis – art. 3 EVRM – onderzoek bij afgifte BGV – niveau van willekeurig geweld significant gedaald – geen risico op willekeurig geweld door loutere aanwezigheid – verwerping