Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
136.363
Gezinshereniging – art. 40ter Vw. - familielid van een Unieburger – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – art. 60, § 7 OCMW-wet - tijdelijke tewerkstelling sluit stabiel en regelmatig karakter bestaansmiddelen niet uit – werkloosheidsuitkering na ontbinding arbeidsovereenkomst – integratie- en werkbereidheid - vernietiging