Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
237.127
Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – art. 40ter Vw. - weigering door gemeente – geen geldig paspoort voorgelegd – verzoeker heeft Iraakse identiteitskaart neergelegd - vernietiging