Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
283.647
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Afghanistan – vrees voor vervolging door Taliban niet aannemelijk - gedachtegoed veranderd door langdurig verblijf in België – verwestering – louter ontwikkelde westerse levensstijl in beginsel geen afdoende reden voor erkenning als vluchteling – aannemelijk maken dat westerse gedragingen een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of politieke overtuiging – landeninformatie – individuele elementen – nodige voorzichtigheid – concrete, specifieke en persoonlijke situatie – op ingrijpende wijze geconformeerd aan Westerse levensstijl – toekenning vluchtelingenstatus