Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
254.738
Art. 9ter Vw. – ongegrond – Kosovo – verklaring directeur neurologische kliniek – complexe neurologische aandoening – niet behandelbaar in openbare gezondheidsinstellingen – voldoende gezaghebbend – systeem terugbetaling medische kosten in Kosovo nog niet in werking – zorgvuldigheidsbeginsel – vernietiging

Verzoekster legt een verklaring voor van de directeur van de Neurologische Kliniek (Klinisch Universitair Centrum van Kosovo) en van het Ministerie van Volksgezondheid van Kosovo waarin wordt verklaard dat ‘myasthenia gravis’ kan worden behandeld volgens standaard diagnostische en behandelprotocollen. Het enige diagnostische onderzoek dat niet wordt gedaan in het openbaar gezondheidssysteem van de republiek van Kosovo is de antilichaamtiter van Anti-ACHr en Anti-Musk, waardoor het moeilijk is deze ziekte te diagnosticeren en op te volgen. Een bijkomend schrijven van de directeur van de Neurologische Kliniek bevestigt dat complexe neurologische aandoeningen niet in de openbare gezondheidsinstellingen van Kosovo kunnen worden behandeld. Het Ministerie van Volksgezondheid verklaart dat de medicijnen Asaflow en Sevikar niet voorkomen op de lijst van essentiële medicatie.

 

De Raad wijst erop dat in het standaard medisch getuigschrift van 9 oktober 2020 wordt verklaard dat levenslange intensieve opvolging vereist is en dat bij niet behandeling er een snelle nefaste evolutie zal zijn, met “hoge % letaliteit”. Deze diagnose wordt in het advies niet betwist.

 

Gelet op deze vaststellingen maken verzoeksters aannemelijk dat de opvolging van de aandoening ‘myasthenia gravis’ essentieel is voor eerste verzoekster en dat zij hiervoor niet terecht kan in de openbare gezondheidsinstellingen van Kosovo.

 

(...)

 

De Raad acht de verklaringen van de directeur van het Universitair Ziekenhuis van Kosovo, afdeling neurologie, voldoende gezaghebbend. Wanneer leidinggevende neurologen van publieke ziekenhuizen verklaren dat zij bepaalde aandoeningen niet kunnen behandelen of opvolgen, is dit een objectief element waarmee rekening had moeten worden gehouden. Dit element weerlegt de vaststellingen van de artsadviseur wel degelijk, nu deze zich ertoe heeft beperkt vast te stellen dat er neurologen zijn in Kosovo en het deze vaststelling, net omwille van

de specificiteit van verzoeksters aandoening, aan precisie ontbreekt.

 

(…)

 

Voor zover een adequate behandeling kan worden verstrekt in de private ziekenhuizen, wijst verzoekster er terecht op dat het terugbetalingssysteem van medische zorgen in Kosovo nog niet in werking is (“Commision Staff Working Document.Kosovo 2020 Report”, European Commission, https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/ sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf , p. 82-83). Er blijkt dus niet dat eerste verzoekster aanspraak kan maken op de terugbetaling van een eventuele behandeling in private instellingen. De verwijzing in het medisch advies naar de terugbetaling van medische kosten, gemaakt in niet-openbare ziekenhuizen, steunt dan ook niet op een zorgvuldige beoordeling van alle elementen van de zaak.

 

De Raad besluit dat de arts-adviseur niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft onderzocht of de benodigde medicatie en medische zorgen, rekening houdend met de individuele situatie van verzoeksters, en de in de aanvraag aangehaalde overwegingen inzake corruptie in de Kosovaarse gezondheidssector, voldoende financieel toegankelijk zijn. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 9ter van de vreemdelingenwet wordt aannemelijk gemaakt.