Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
4958
Huwelijk met een Belg - nietigverklaring - tweede huwelijk met een Belg - weigering vestiging -gevaar openbare orde - nietigverklaring eerste huwelijk - kennelijk onredelijke beslissing - vernietiging

Uit de bestreden beslissing blijkt niet waarom de verwerende partij van oordeel is dat verzoeker, op basis van de nietigverklaring van een eerste huwelijk in 2002, in 2005 nog een actueel gevaar vormt voor de openbare orde in België. Op grond van gegevens die zich bevinden in het administratief dossier blijkt ten andere dat verzoeker geen probleem oplevert voor de openbare orde. De Raad acht het kennelijk onredelijk dat de gemachtigde van de Minister de bestreden beslissing treft die enkel gebaseerd is op de nietigverklaring van verzoekers eerste huwelijk in 2002.